Standpunten

Gelijke kansen voor iedereen

Mede door de crisis is het verschil tussen rijk en arm de laatste jaren nog groter geworden. Het aantal ‘onmisbare’ bankiers dat met een bonus vertrok naar een andere werkgever is gestegen. Net als de groep mensen die hun baan heeft verloren. En de groep Nederlanders die met enige regelmaat een beroep moeten doen op schulddienstverlening of voedselbank, is eveneens groter geworden. Het is helaas een utopie om al het aanwezige kapitaal eerlijk en gelijkelijk te verdelen onder alle mensen. GroenLinks zet zich ervoor in om de verschillen tussen rijk en arm kleiner te maken. Op initiatief van GroenLinks is door Zaanstad in 2007 een Armoedemonitor ingevoerd, die eens in de twee jaar wordt toegepast. Deze monitor geeft een goed inzicht in het gemeentelijke armoedebeleid. Naar aanleiding daarvan worden waar nodig verbeteringen aangebracht. 

 

Groene, schone en duurzame leefomgeving

Lokale politiek draait niet alleen om loszittende stoeptegels en afgewaaide boomtakken. Zeker in een grote stad als Zaanstad (met inmiddels meer dan 150 000 inwoners) zijn er vele belangrijke zaken. Maar de leefomgeving is natuurlijk wél een steeds terugkerend ‘hot item’ voor lokale politici. Voor GroenLinks is het belangrijk dat het een groene, schone en duurzame leefomgeving waarin het voor iedereen prettig wonen is

 

Open samenleving

De Zaanse samenleving is een open samenleving waar elke aanwezige zijn of haar plekje moet kunnen vinden. Hier mag geen discriminatie plaatsvinden naar leeftijd, geaardheid, sekse, ras of nationaliteit. Ook wordt er niet gejaagd op illegalen die nergens anders kunnen wonen. In Zaanstad wonen vele nationaliteiten en gelukkig is onze gemeente gespaard gebleven van etnische spanningen. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit ook in de toekomst zo blijft. Door de digitale samenleving is steeds meer over iedereen bekend. Bij elke aanmelding voor wat dan ook, worden er een heleboel privégegevens 
opgevraagd. GroenLinks is daar kritisch over en vindt dat de gemeente de privacy van elke burger moet beschermen.