Zaans groen is niet alleen een kleur die past bij ons verleden. Het is de kleur die hoort bij het Zaanstad van de toekomst. Zaanstad wordt een stad met schone en gezonde lucht. Een stad die radicaal groener wordt zodat we voorbereid zijn op klimaatverandering en de biodiversiteit versterken. Een stad die is omringd door waardevolle natuur en een uniek landschap, waarbij we bodemdaling tegengaan en de flora en fauna versterken. En een stad waar voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer op één staan.

Het gaat niet goed met de natuur in Zaanstad. Groen, biodiversiteit en natuur maken teveel plaats voor stenen en asfalt en hebben te leiden onder vervuiling. Doodzonde, want gebrek aan groen maakt ongelukkig, ongezond en kan tijdens hete zomers zelfs dodelijke gevolgen hebben voor mensen met een zwakkere gezondheid. Vogels, vleermuizen en insecten sterven in rap tempo uit, omdat ze geen thuis meer hebben. En het landschap verrommelt en verdroogt.

Voldoende groen en natuur zijn onmisbaar. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en insecten. GroenLinks wil schone lucht voor iedereen. Kwetterende vogels en kinderen die zorgeloos op straat spelen. We koesteren de schoonheid en de rust van een natuurwandeling of fietstocht door onze veenweidegebieden en polders. We komen op voor natuur, dieren en insecten. En daarom willen wij fundamenteel andere keuzes maken. Groene en sociale keuzes. Met geluk, gezondheid en onze aarde voorop.

In Zaanstad maken we het verschil. Wij stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Dat doen we bij ieder bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan. Iedereen heeft recht op een groene omgeving in de buurt van hun thuis.

We beschermen onze natuur en gaan onze landschappen herstellen en versterken. We maken onze omgeving weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegen extreme hitte, droogte en hoosbuien. Bouwen voor de mens betekent wat ons betreft ook bouwen voor dieren en insecten. Of we het nu hebben over mens, dier, of onze aarde: GroenLinks zet groen geluk op één.

De ruimte die we hebben is beperkt, en wordt nu te veel ingenomen door de auto. Die ruimte kunnen we beter inzetten om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen. Het is belangrijk dat onze stad op een schone, gezonde en veilige manier bereikbaar is. Daarom zetten we volmondig in op wandelen, fietsen, deelmobiliteit en openbaar vervoer.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

 1. De stikstofuitstoot van de Zaanse industrie, agrariërs, en autoverkeer moet fors worden verlaagd. De wettelijke normen zijn niet streng genoeg. Daarom willen we bedrijven ondersteunen die meer willen doen.

 2. De typisch Zaanse menging van wonen en werken knelt steeds meer. Bedrijven willen blijven groeien terwijl bewoners steeds meer hinder (geur, geluid, luchtkwaliteit) ervaren. Ook bouwen we huizen bij deze bedrijven. Bedrijven die voor veel hinder zorgen worden ondersteund door de gemeente bij een eventuele verhuizing of het nemen van bovenwettelijke maatregelen.

 3. Om de luchtkwaliteit en de gezondheid van inwoners te verbeteren gaat Zaanstad naast een forse inzet op schoon vervoer ook stevig inzetten op het handhaven van vergunningen van bedrijven en deze actueel houden zodat ze altijd voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving.

 4. GroenLinks wil de gezondheid van inwoners verbeteren. Daarom doet de gemeente onderzoek naar geluid, geur en luchtkwaliteit naar vervuilende bronnen buiten de gemeentegrenzen. Ook het zelf meten van luchtkwaliteit door inwoners wordt bevorderd. Op basis van al deze metingen worden zo nodig maatregelen genomen.

 5. Zaanstad onderzoekt de mogelijkheden om het stoken van hout te verbieden. Het zelf meten van luchtkwaliteit door bewoners wordt bevorderd en op basis van deze metingen worden zo nodig maatregelen genomen.

 6. Schiphol geeft bij veel bewoners geluidsoverlast en schade aan de gezondheid door uitstoot van bijvoorbeeld (ultra)fijnstof. We gaan samen met buurgemeenten van Schiphol de verantwoordelijken aanspreken op de schade die Schiphol heeft op de gezondheid van onze inwoners. Daarbij pleiten we voor een krimp van luchthaven Schiphol en voor afschaffing van nachtvluchten.

 7. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt schade aan de gezondheid van mens en dier. Het leidt tot veel overlast en legt een grote druk op de gezondheidszorg. Daarom is GroenLinks Zaanstad voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk, met uitzondering van schertsvuurwerk zoals sterretjes.

 8. Veiligheid op straat is essentieel voor kinderen én volwassenen. Om daarvoor te zorgen, verlagen we de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom naar 30 km/u. Waar mogelijk maken we wegen eenrichtingsverkeer en/of leggen we fietsstraten aan. Snorfietsen, brommers en scooters rijden voortaan op de rijbaan. En voetgangers en fietsers krijgen voorrang in het verkeer en worden sneller bediend bij stoplichten.

 9. We investeren in de fietsinfrastructuur. Zo maken we fietsen aantrekkelijker en veiliger. Er komen bredere en snelfietspaden die alle wijken en dorpskernen met de belangrijkste voorzieningen verbindt. Waar nodig maken we extra fietsparkeerplekken.

 10. De bewegwijzering voor fietsers moet verbeterd worden. Er moet betere bebording komen naar parkeervoorzieningen voor fietsers. Een hogere (spits)frequentie van de Hembrugpont kan bevorderen dat forenzen vaker de fiets kiezen om naar Amsterdam te gaan. Door voor rood asfalt te kiezen én betere zijbelijning toe te passen, worden fietspaden een stuk veiliger. Overbodige paaltjes moeten worden verwijderd.

 11. Er moet extra aandacht zijn voor de routes die scholieren vaak nemen. Ook op en rond basisscholen moet de openbare ruimte veilig worden ingericht. Schoolbesturen moeten stimuleren dat kinderen lopend of per fiets naar school komen of worden gebracht.

 12. Iedereen moet toegang hebben tot schoon vervoer, ook wie weinig te besteden heeft. Daarom willen we korting voor minima in het openbaar vervoer en voor deelmobiliteit.

 13. De openbare ruimte is van ons allemaal. We heffen parkeerplaatsen op en maken daarvan ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. We voeren waar nodig parkeervergunningen in en maken iedere extra vergunning voor een tweede auto of meer per adres duurder.

 14. Bij nieuwbouw en OV-knooppunten verlagen we de parkeernormen en stimuleren we elektrisch deelvervoer.

 15. Alle intercity treinen die Zaandam passeren, moeten op station Zaandam stoppen.

 16. Het reizen tijdens de spits is vervuilend, ongezond en zorgt voor veel overlast. De gemeente, onderwijsinstellingen en bedrijven starten een grootschalig mijd-de-spitsprogramma om inwoners te stimuleren de fiets te pakken, thuis te werken of buiten de spits te reizen naar het werk.

 17. We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling. De gemeente vergroot de hoeveelheid laadpalen.

 18. Zaanstad blijft zich inzetten voor een metroverbinding met Amsterdam. Daarnaast pleiten we voor meer en langere treinen op alle Zaanse NS stations en goede busverbindingen binnen heel Zaanstad. Daar horen ook nachtdienstregelingen bij.

 19. GroenLinks is een tegenstander van de aanleg van de snelweg A8/A9. Meer asfalt zorgt voor meer autoverkeer op de weg. We zien ook de problemen voor Krommenie en Assendelft. Het verkeer loopt vast en daar ondervinden veel inwoners hinder van. Ook levert het gevaarlijke situaties op. De Zaanse reservering van €14 miljoen voor een snelweg moet worden geïnvesteerd in schone vormen van vervoer, goed openbaar vervoer, het tegengaan van sluipverkeer door Assendelft en de ondertunneling van de provinciale weg bij Krommenie.

 20. We willen het aantal autoluwe zones uitbreiden.

 21. Vervoer over water dient meer gestimuleerd worden. Het is een betrekkelijk schone manier van transport. Er moet voldoende walstroom worden aangeboden. Naast een toeristische verbinding naar Amsterdam over water moet er ook geïnvesteerd worden in snellere bootverbindingen die voor forenzen interessant zijn.