Mensen zijn mondiger geworden. We weten zelf wat er leeft in de wereld en willen daarom meedoen, meedenken, meebeslissen. GroenLinks vindt het belangrijk dat bewoners en andere betrokkenen de ruimte krijgen voor eigen ideeën en meer zeggenschap krijgen. Daar hoort een gemeentebestuur bij dat luistert naar betrokken inwoners en organisaties en regelmatig in gesprek gaat over plannen en besluiten.

In de laatste decennia is burgerparticipatie een steeds prominentere rol gaan spelen in de samenleving. Participatie gaat over meedoen, meepraten, meedenken en meebeslissen. Overheden moedigen de betrokkenheid van burgers bij beleids- en besluitvorming steeds meer aan. In de Omgevingswet is het participeren van bewoners een belangrijk onderdeel, die nu verplicht wordt bij bouwprojecten. Hoe bewoners kunnen meedoen, kan nog wel een verbeterslag ondergaan. Het wordt vaak te laat ingezet en de verwachtingen zijn meestal te hoog. Deze zaken moeten goed beschreven worden in een participatieprotocol.

GroenLinks is er van overtuigd dat besluiten beter worden door betrokkenheid van bewoners en dat het leidt tot een groter draagvlak. Omdat participatie niet altijd als doel heeft dat iedereen het overal altijd eens wordt, is het belangrijk dat het duidelijk is waarover men kan participeren en wat er met de bijdrage wordt gedaan. GroenLinks vindt dat de rol van de gemeenteraad en college van B&W kan worden verbeterd, door van te voren kaders over besluitvorming mee te geven. Bijvoorbeeld een startnotitie bij elke ruimtelijke ontwikkeling waar heldere kaders, afspraken en verwachtingen over participatie zijn opgenomen.

Zaanstad heeft de laatste jaren zelf ook geëxperimenteerd met ‘burgerparticipatie’. GroenLinks blijft het belangrijk vinden dat burgers beter bij het bestuur betrokken worden. Van de experimenten is de “Motiemarkt” – nu Ideeënmarkt genoemd - overgebleven. Dit is een bijeenkomst waar raadsleden ideeën kunnen ‘adopteren’ van enthousiaste bewoners. Ook loopt nog steeds het project Jeugd en Democratie dat tot doel heeft om de scholieren beter bij de politiek te betrekken. GroenLinks wil nog verder onderzoeken hoe inwoners nog beter betrokken kunnen worden bij de lokale politiek. Ook groenadoptie – wat GroenLinks van harte toejuicht - is in feite een burgerinitiatief. GroenLinks vindt dat de gemeente creatief moet blijven in de zoektocht om meer bewoners bij de stad te betrekken.

Zaanstad is een stad met vele kernen. GroenLinks is er een groot voorstander van om met de Zaanse raad ook buiten het stadhuis te vergaderen. Dat kan het bijwonen van raadsvergaderingen door onze burgers bevorderen. In plaats van belemmeringen moeten we denken in mogelijkheden.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

  1. Bij elke ruimtelijke ontwikkeling in de stad wordt de gemeenteraad in staat gesteld bij de start zich uit te spreken over kaders, randvoorwaarden en participatie.
  2. De gemeente moet aan de voorkant de regie pakken bij de participatie met de stad zodat de belangen van de bewoners goed geborgd worden.
  3. De gemeente communiceert actief en open over plannen en besluiten.
  4. We bevorderen actief experimenten met burgerparticipatie.
  5. Samen met de groep Jeugd en Democratie bestuderen we de mogelijkheden voor een jeugdraad.
  6. De gemeenteraad vergadert vaker buiten het stadhuis.
  7. We starten met een experiment met een burgerraad of een burgerbegroting. Bij een burgerraad praat een door loting bepaalde groep inwoners mee over complexe problemen. Dat geeft burgers de mogelijkheid om op basis van financiële middelen met plannen te komen voor hun straat, buurt of wijk.