De aarde warmt op. Plant- en diersoorten sterven uit. De zeespiegel stijgt. Het weer wordt steeds extremer met hitte en hevige regenbuien tot gevolg. Onze gezondheid en leefbaarheid staan onder druk. Voor GroenLinks is de klimaatcrisis daarom de grootste uitdaging van onze tijd. We moeten nú de handen uit de mouwen steken om een leefbare en gezonde wereld voor onszelf en onze kinderen te behouden. Daarom krijgen klimaat en duurzaamheid in Zaanstad topprioriteit. Samen met onze bewoners kunnen we de zorg voor een gezond klimaat echt in de praktijk brengen. We willen klimaatneutraal zijn in 2030. Ook willen we dat in 2050 alle huizen van het gas af zijn en zijn aangesloten op een alternatieve warmtebron.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de overgang naar energie uit zon, wind of andere schone bronnen eerlijk en sociaal verloopt. GroenLinks wil dat mensen met een lager inkomen extra ondersteuning krijgen bij het isoleren van woningen, het gebruiken van schone energiebronnen of het deelnemen aan lokale energiecoöperaties.

De overgang naar energie uit zon, wind of andere schone bronnen kan alleen slagen als we het samen met bewoners doen. We zetten in op gesprekken in de verschillende wijken en met belangenorganisaties van bewoners. We ondersteunen lokale energiecoöperaties en zorgen ervoor dat niemand afhankelijk hoeft te zijn van grote monopolistische bedrijven. Het uitgangspunt is dat we lokaal geproduceerde energie lokaal gebruiken.

In Zaanstad maken we ons sterk voor een economie die grondstoffen in de kringloop houdt. Daarom wil GroenLinks dat de gemeente inzet op hergebruik van grondstoffen, in haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geeft en maatregelen neemt om de hoeveelheid restafval te verminderen. Zo zorgen we voor een kringloopeconomie. 

De aanpak van klimaatverandering moet andere problemen helpen oplossen. Zo wil GroenLinks dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleiden voor nieuwe ‘groene banen’. We vragen inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en kijken hoe de klimaataanpak hierin past. En we versterken de lokale democratie door inwoners actief te betrekken bij de uitvoering van de verandering naar een schoon en gezond klimaat.
 

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

 1. We grijpen de overgang naar energie uit zon, wind of andere schone bronnen aan om fors in wijken te investeren. Met belangenorganisaties van bewoners en woningbouwcorporaties maken we een agenda waarbij we bepalen hoe en wanneer een wijk van het gas af gaat en hoe tegelijkertijd de wijk verbeterd kan worden.

 2. Zaanse warmtenetten maken gebruik van schone bronnen (geothermie, aquathermie, lucht- en bodemwarmte of groene stroom). De biomassacentrale in Zaandam is voor GroenLinks een tijdelijke oplossing en dient gesloten te worden zodra schonere alternatieven beschikbaar zijn.

 3. We scholen mensen (om) en helpen hen aan ‘groene banen’ (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers).

 4. Mensen met een kleine beurs worden extra ondersteund om energiebesparende maatregelen te nemen.

 5. Ook mensen zonder eigen dak of grond krijgen de mogelijkheid om in hun directe omgeving te investeren in schone energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven, stelt ze daken, geluidsschermen en grond beschikbaar.

 6. We maken duidelijke prestatieafspraken met woningbouwcorporaties: onder andere over minimale energielabels, het percentage energieneutrale woningen en woningen met zonnepanelen.

 7. We verlenen alleen medewerking aan zonne- en windprojecten waarbij de gemeenschap financieel meeprofiteert (via energiecoöperaties).

 8. We experimenteren met vernieuwende manieren om zonne-energie op te wekken: zonnepanelen op carports, gevels, bushokjes, hekwerken, geluidswanden, lantarenpalen, vangrails etc.

 9. We zorgen voor een goede natuurlijke en maatschappelijke inpassing van wind- en zonneprojecten. Windmolens kunnen langs het Noordzeekanaal geplaatst worden, en we blijven zoeken naar meer gebieden die voor windenergie geschikt zijn. (We moeten rekening houden met behoefte aan meer zoekgebieden voor wind.).

 10. Buiten de beschermde natuurgebieden om kijken we waar we ‘energietuinen’ kunnen maken, waar zonneweides worden gecombineerd met rijke natuur die bijdraagt aan een toename van biodiversiteit.

 11. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. We gaan daarom voor maximale CO2-reductie binnen de gemeentelijke organisatie. We gebruiken groene stroom, leggen zonnepanelen op al onze daken en op maatschappelijk vastgoed (scholen, sportvoorzieningen etc.) en gebruiken alleen elektrische vervoersmiddelen en gereedschap. Ook zetten we ons actief in voor verduurzaming in de keten (leveranciers, onderaannemers etc.).

 12. Met ‘wortel en stok’ zorgen we dat de Zaanse bedrijven meedoen in de energietransitie. We zijn streng als het gaat om naleving van de Wet milieubeheer zodat de lucht in Zaanstad schoner wordt. Tegelijkertijd helpen we hen actief om besparende maatregelen door te voeren.

 13. We willen dat Zaanstad hét knooppunt wordt voor duurzame ondernemers. Nieuwe bedrijven én bedrijven die hun erfpacht willen verlengen op Hoogtij moeten aan duurzaamheidseisen voldoen. En Zaanstad wordt aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan vernieuwende oplossingen.

 14. Met winkeliersverenigingen en de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland maken we duidelijke afspraken over afvalscheiding, duurzame logistiek en maatregelen om energieverspilling (terrasverwarming, open winkelpuien) tegen te gaan.

 15. We gaan veel minder afval weggooien. Huishoudens die minder restafval aanbieden, betalen een lagere afvalstoffenheffing.

 16. We slopen en bouwen circulair. Circulariteit – waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is – wordt een vast vereiste bij sloop, gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties (MPG) van nieuwbouw, ze moeten klimaatneutraal zijn.

 17. De gemeente koopt circulair in en dit wordt een norm bij alle aanbestedingen.