Om ieder kind gelijke kansen te geven is goed onderwijs essentieel. Kinderen die op hun vierde jaar al een achterstand hebben opgelopen, halen die heel moeilijk weer in. Daarom is GroenLinks een groot voorstander van voor- en vroegschoolse educatie. In sociaal zwakkere wijken zoals Poelenburg en Peldersveld dient dit bij voorkeur al te beginnen op tweejarige leeftijd. Wat we in die wijken leren, kunnen we toepassen in heel Zaanstad.

De zomervakanties onderbreken de lescyclus te lang; de zomerschool kan daar een overbrugging in vormen, zodat kinderen niet weer een achterstand oplopen. Het is in de coronacrisis gebleken dat online lesgeven nadeliger is voor de zwakkere kinderen. Daarom dienen verdere school sluitingen te allen tijde voorkomen worden.

Het blijkt steeds meer dat de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs die al op 12- jarige leeftijd gemaakt moet worden, bepalend is voor je verdere leven. Leerkrachten moeten zich bewust zijn van onderadvisering en daarom goed kijken naar wat elk kind kan. Om achterstanden op latere leeftijd in te halen, moet doorstroming op het middelbaar onderwijs makkelijker worden, bijvoorbeeld door het bevorderen van brede scholen.

Er wordt veel van het onderwijzend personeel verwacht. Misschien wel teveel. Ook het passend onderwijs zorgt voor meer druk. Gezien de matige beloning is het geen wonder dat er momenteel een groot tekort aan leerkrachten is. Samen met schoolbesturen werkt de gemeente aan het tegengaan van de lerarentekorten en de hoge werkdruk. Het aanpakken van tekorten zou in de regio afgestemd moeten worden, zonder met elkaar te concurreren.

De politiek gaat niet over de inhoud van de lesprogramma’s. De gemeente gaat wel over de schoolgebouwen en het onderhoud daarvan. In het basisonderwijs dienst de inhaalslag voltooid te worden. Hetzelfde gaan we doen voor het voortgezet onderwijs. GroenLinks vindt het belangrijk dat de schoolgebouwen duurzaam zijn. Duurzame, frisse schoolgebouwen zijn goed voor het binnenklimaat en leerprestaties. Er moeten meer groene schoolpleinen komen.

Kinderen horen veilig naar school te kunnen gaan, bij voorkeur per fiets of te voet. Helaas worden kinderen steeds vaker per auto gebracht dat bij school tot parkeerproblemen en onveilige situaties leidt. Als kinderen niet meer op de fiets durven gaan, leren ze minder goed fietsen. En het is slechter voor het milieu.

Scholen in gemengde wijken leveren ook gemengde klassen op. Dat is een prima voorbereiding op het latere leven. Onze bevolking wordt ook steeds diverser. Niet alleen in afkomst maar ook in seksuele geaardheid. GroenLinks vindt het heel belangrijk dat daar goede voorlichting over wordt gegeven op middelbare scholen. Niet iedereen is gelijk, maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. Discriminatie, bewust en onbewust moet bestreden worden, zeker ook bij stagebeleid. GroenLinks omarmt de diversiteit in Zaanstad. Daarbij dient Zaanstad ook naar haar eigen personeelsbestand te kijken.

Op dit terrein dient Zaanstad zich nog sterker te profileren als Regenboogstad. Discriminatie naar seksuele geaardheid is uit den boze, zodat LHBTIQ+ers volwaardig op alle terreinen mee kunnen doen.

In 2022 wordt de gemeente verantwoordelijk voor inburgering. Daarmee krijgen we de kans positieve invloed uit te oefenen op de samenhang tussen taal, opleiding, werk en zorg.
 

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

 1. We breiden voor- en vroegschoolse educatie uit over heel Zaanstad aan de hand van de lessen uit Poelenburg en Peldersveld.

 2. We houden de zomerschool in stand zodat kinderen in de grote vakantie geen achterstanden oplopen.

 3. We bevorderen doorstroming naar andere schooltypes, zodat kinderen met een aanvankelijk laag schooladvies een volledige schoolcarrière kunnen doorlopen.

 4. Nauwe afstemming met partners om lerarentekort aan te pakken. Door middel van een lerarenagenda stimuleren we instroom van leraren, en het behoud van het huidige personeel.

 5. Samen met scholen kijken we hoe de schoolgebouwen duurzaam gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het instellen van een revolving fonds om zonnepanelen en groene daken of gevels te stimuleren.

 6. We bevorderen dat kinderen veilig lopend of op de fiets naar school kunnen.

 7. We pakken discriminatie gestructureerd aan. We maken het mogelijk dat het Bureau voor Discriminatie voorlichting kan geven op alle middelbare scholen.

 8. GroenLinks wil op alle mogelijke manieren de LHBTIQ+ -gemeenschap ondersteunen en dit ook uitdragen door bijvoorbeeld een roze zaterdag te organiseren en op de website te laten zien dat Zaanstad een regenboogstad is.

 9. GroenLinks wil meer aandacht en voorlichting over het slavernijverleden in de Zaanstreek.

 10. We schakelen de Bieb en haar vrijwilligers in bij de inburgering. Zaanstad zal in nauwe samenwerking met het ROC een professionele invulling geven aan het inburgeringsprogramma van nieuwkomers in onze samenleving

 11. We zetten ervaringsdeskundigen in als ambassadeurs voor laaggeletterdheid.

 12. GroenLinks wil dat er werk- en opleidingsplekken komen voor nieuwkomers bij lokale werkgevers. Vooral in de zorg, bouw en onderwijs is er volop werk. Het leren van de taal en aansluiting op de geestelijke gezondheidszorg zijn daarbij belangrijk.