Zaans groen is niet alleen een kleur die past bij ons verleden. Het is de kleur die hoort bij het Zaanstad van de toekomst. Zaanstad wordt een stad met schone en gezonde lucht. Een stad die radicaal groener wordt zodat we voorbereid zijn op klimaatverandering en de biodiversiteit versterken. Een stad die is omringd door waardevolle natuur en een uniek landschap, waarbij we bodemdaling tegengaan en de flora en fauna versterken. En een stad waar voetgangers, fietsers en het openbaar Vervoer op één staan.

Het gaat niet goed met de natuur in Zaanstad. Groen, biodiversiteit en natuur maken teveel plaats voor stenen en asfalt en hebben te leiden onder vervuiling. Doodzonde, want gebrek aan groen maakt ongelukkig, ongezond en kan tijdens hete zomers zelfs dodelijke gevolgen hebben voor mensen met een zwakkere gezondheid. Vogels, vleermuizen en insecten sterven in rap tempo uit, omdat ze geen thuis meer hebben. En het landschap verrommelt en verdroogt.

Voldoende groen en natuur zijn onmisbaar. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en voor het voortbestaan van dieren en insecten. GroenLinks wil schone lucht voor iedereen. Kwetterende vogels en kinderen die zorgeloos op straat spelen. We koesteren de schoonheid en de rust van een natuurwandeling of fietstocht door onze veenweidegebieden en polders. We komen op voor natuur, dieren en insecten. En daarom willen wij fundamenteel andere keuzes maken. Groene en sociale keuzes. Met geluk, gezondheid en onze aarde voorop.

In Zaanstad maken we het verschil. Wij stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Dat doen we bij ieder bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan. Iedereen heeft recht op een groene omgeving in de buurt van hun thuis.

We beschermen onze natuur en gaan onze landschappen herstellen en versterken. We maken onze omgeving weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegen extreme hitte, droogte en hoosbuien. Bouwen voor de mens betekent wat ons betreft ook bouwen voor dieren en insecten. Of we het nu hebben over mens, dier, of onze aarde: GroenLinks zet groen geluk op één.

De ruimte die we hebben is beperkt, en wordt nu te veel ingenomen door de auto. Die ruimte kunnen we beter inzetten om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te bewegen. Het is belangrijk dat onze stad op een schone, gezonde en veilige manier bereikbaar is. Daarom zetten we volmondig in op wandelen, fietsen, deelmobiliteit en openbaar vervoer.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

 1. Iedereen heeft recht op groen: we willen dat in Zaanstad iedere inwoner binnen vijf à tien minuten lopen een groene openbare omgeving tot beschikking heeft om te ontspannen en te bewegen. Al deze groengebieden zijn met elkaar verbonden door groene stroken en water. Zo ontstaan groene en blauwe routes door de stad.

 2. Zaanstad heeft een achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte. Deze moet worden ingelopen op een manier waarbij iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte méér groen en biodiversiteit oplevert. Met andere woorden: elke aanpassing moet Zaanstad óók groener maken. Zeker in wijken die nu weinig groen hebben. Daarbij wordt ook ingezet op manieren om water op te vangen en hittestress te verminderen.

 3. We planten ieder jaar minimaal 1000 extra bomen. We wijzen meer plekken aan voor ‘Tiny Forests’ om de biodiversiteit extra te versterken. Als de gemeente een boom kapt, planten we er minimaal een voor terug met dezelfde of betere kwaliteit.

 4. Om bomen te kappen met een bredere omtrek dan 25 cm is een vergunning nodig, zowel voor de overheid, particulieren en bedrijven.

 5. Vogels, vlinders, bijen en andere insecten zijn van groot belang voor onze leefomgeving. We houden daarom rekening met biodiversiteit bij het beheer van openbaar groen. Onze parken, bermen en andere groene plekken worden voortaan ecologisch beheerd. Daarbij gaan we minder maaien dan nu en kijken we waar het begrazen met schaapskuddes kan worden uitgebreid zoals nu op verschillende plekken in Zaanstad al gebeurt.

 6. Het is belangrijk dat de ecologische structuur niet doorbroken wordt, ook niet wanneer er meer binnenstedelijk gebouwd wordt. Dieren moeten gemakkelijk van het ene naar het andere gebied kunnen lopen, springen of vliegen.

 7. We ondersteunen groene burgerparticipatie. Daarmee zorgen we ervoor dat bewoners met hulp van de gemeente zelf samenwerken om meer natuur en groen te realiseren in straten en buurten.

 8. Zaanstad heeft prachtige parken. GroenLinks vindt dat er minder festiviteiten plaats moeten vinden in deze parken. Wij vinden dat evenementen beter plaats kunnen vinden op de daarvoor aangewezen plekken, zoals De Burcht of de Rozengracht.

 9. Zwerfafval is lelijk, vervuilend en schadelijk voor dieren. Er moet een programma komen om samen met bewoners en ondernemers zwerfafval aan te pakken.

 10. We bevorderen dierenwelzijn en pakken dierenleed aan. Dierenoverlast wordt diervriendelijk bestreden. We ondersteunen dierenopvanglokaties ruimhartig. We bevorderen de verantwoorde zorg voor huisdieren.

 11. Zaanstad moet geen vergunningen verstrekken aan circussen die wilde dieren gebruiken.

 12. We streven ernaar dat ieder dak groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of op een andere manier goed gebruikt wordt. Daarom verplichten we dubbel gebruik van daken op alle daken die van de gemeente zijn of waar de gemeente aan meebetaalt. We verleiden particulieren om hun daken te transformeren door subsidies voor groene daken of zonnepanelen.

 13. We bouwen niet in het groen, dus alleen binnenstedelijk. Voor ontwikkelaars die bouwprojecten willen aangaan in onze gemeente geldt dat zij klimaatadaptief en natuurinclusief moeten bouwen. Zo dragen onze nieuwe wijken bij aan de verdere vergroening van de stad, ook op daken en gevels. En zorgen ze voor meer waterberging, ecologische verbindingen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen.

 14. GroenLinks vindt dat er meer actie gewenst is om de verstening van tuinen en onnodige verharding van de openbare ruimte tegen te gaan. 'Stenen eruit, groen erin!’

 15. Onze veenweidegebieden zijn uniek voor Nederland en zelfs voor Europa. Om die gebieden (zoals Polder Westzaan en de Kalverpolder) in stand te houden, is het essentieel dat de gebieden nat en brak blijven. We willen de bodemdaling en de CO2 uitstoot die daarmee gepaard gaat tegengaan. En de natuur en de biodiversiteit versterken. Samen met alle belanghebbenden (zoals natuurorganisaties, beheerders, waterschap, agrariërs) willen we plannen maken om deze doelen te bereiken waarbij ook een transitie naar schonere en kringlooplandbouw plaatsvindt.

 16. Alle Zaanse kinderen krijgen natuur en milieueducatie waarbij het aantal schooltuinen wordt uitgebreid.

 17. GroenLinks wil ook de schoolpleinen vergroenen; groen belemmert hittestress en bevordert het fysieke en mentale welzijn.

 18. Recreatie in de natuur is belangrijk voor welzijn en educatie, maar betekent ook ecologische schade. Daarom moeten investeringen in recreatie gepaard gaan met versterking van de natuurwaarde.