In de zorg draait het om mensen en niet om regeltjes en cijfers. GroenLinks vindt dat iedereen recht heeft op passende zorg. Laagdrempelig en toegankelijk. Ongeacht achtergrond, status of handicap. GroenLinks vindt dat zorg en hulp dichtbij mensen geleverd moet worden. Het leveren van preventieve zorg, en een systeem waarbij de sterksten de schouders de zwaarste lasten dragen zijn daarbij belangrijk. Eigen keus is voor GroenLinks een belangrijk uitgangspunt. Zelfredzaamheid en zeggenschap dienen daarbij bevorderd te worden.

Sinds de gemeente de verantwoordelijkheid voor de zorg heeft overgenomen van het Rijk, inclusief een bezuiniging, is de vraag enorm toegenomen. Daarom worstelen veel gemeenten met tekorten, zoals ook in Zaanstad. GroenLinks steunt alle acties om van het rijk voldoende geld te krijgen om onze doelstellingen voor elkaar te krijgen. We moeten ook kijken naar de oorzaken van de stijgende vraag.

Het is ook bedoeling dat Sociale Wijkteams zich inzetten op alle terreinen van de zorg met als uitgangspunt één plan, één gezin, één regisseur. Preventie is een hoofddoel. Daarom hoort ook het verbeteren van de sociaal-economische omstandigheden van onze inwoners tot preventie. Ook zinvolle dagbesteding, bewegen, een groene leefomgeving, schone lucht, gezond eten en de aanpak tegen eenzaamheid kunnen de achterstanden in de gezondheid verkleinen. Veel van onze burgers verlenen mantelzorg, vaal zonder dat ze het begrip kennen. Meer ondersteuning vindt GroenLinks dringend gewenst. Wanneer je zorg verleent aan een naaste, mag dat er nooit toe leiden dat je vervolgens op je uitkering gekort wordt (kostendelersnorm).

Hoe ervaart de burger nu de zorg? Vooral in de jeugdzorg is het schrijnend dat jongeren soms lang moeten wachten voordat ze in de GGZ aan de beurt zijn. Dat moet anders, want voordat ze zich melden, is er vaak ook al tijd overheen gegaan en hulp is dan des te dringender gewenst. Ook het kunnen doorgaan van de hulp, de bureaucratische rompslomp en het gebrek aan professionaliteit zijn aandachtspunten. Dat geldt zeker ook voor mensen met een psychische problematiek.

Voor jongeren dient er meer budget vrijgemaakt te worden. Uit het oogpunt van preventie is het belangrijk om feeling te houden met wat er in jongeren omgaat. Speciaal voor oudere kinderen zijn erg weinig voorzieningen. Ook het aanbod van cultuur en sport dient vergroot te worden. En dat vooral aan de hand van gesprekken met jongeren en niet over jongeren. Vooral in Zaanstad Noord ontbreekt het aan activiteiten voor jongeren.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

 1. Hulpverleners dienen samen te werken onder leiding van één regisseur.

 2. De bekendheid en toegankelijkheid van de sociale wijkteams dient bevorderd te worden.

 3. De sociale wijkteams moeten meer gebruik maken van vrijwilligers in hun wijk. Dat mes snijdt aan twee kanten: Goed voor de ontwikkeling van de vrijwilligers en het kan de wijkteams ontlasten.

 4. GroenLinks wil het abonnementstarief van de WMO weer inkomensafhankelijk maken en zal daar bij het rijk op aan blijven dringen. En we kijken welke maatregelen de gemeente binnen de grenzen van de wet nu al kan nemen.

 5. De gemeente dient initiatieven van mensen met een zorgvraag die samen een woongroep willen vormen beter te ondersteunen. Daar moet praktische ondersteuning voor komen.

 6. We besteden meer aandacht voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen. Het project GGZ in de wijk dient verder uitgebreid te worden zodat in alle sociale wijkteams deze deskundigheid aanwezig is. Ook de wijkondersteuners van de huisartsen kunnen nog meer ingeschakeld worden.

 7. GroenLinks vindt lange wachtlijsten in de GGZ niet acceptabel. Er moet een maximum aan wachtduur ingesteld te worden. Meer samenwerking in de regio is nodig. Tijdens de wachtperiode dienen cliënten actief begeleid te worden, ook naar andere manieren van hulp.

 8. GroenLinks wil dat mantelzorgers beter ondersteund worden o.a. door ervaringsdeskundigen.

 9. De mogelijkheden om mantelzorgers af en toe te vervangen door vrijwilligers dienen uitgebreid te worden. Dergelijke respijtzorg zou zowel thuis als in een respijthuis geleverd kunnen worden. GroenLinks is een warm voorstander van zo’n respijthuis.

 10. Bij huiselijk geweld is het belangrijk om zo vroeg mogelijk signalen te herkennen waardoor ingrijpen eerder mogelijk is.

 11. De gemeente dient zoveel als wenselijk is de slachtoffers van de toeslagenaffaire te ondersteunen.

 12. Mensen met verward gedrag dienen niet door de politie opgevangen te worden, maar door een team van mensen in de geestelijke gezondheidszorg.

 13. GroenLinks vindt dat in plaats van aanbestedingen in de zorg andere manieren van inkoop voor verbetering kunnen zorgen. Omdat aanbestedingen tot te veel onrust en wisselingen leidt. Sturen op financiën is belangrijk, maar de kwaliteit staat voorop. .

 14. In iedere wijk moet genoeg plaats zijn voor alle belangrijke zorgvoorzieningen. Het liefst in combinatie met andere wijkvoorzieningen.

 15. Er komen meer voorzieningen voor jongeren die aansluiten bij waar zij behoefte aan hebben, vooral in Zaanstad Noord.