De komende jaren investeren we in duurzame economie. Zaanstad is een werkstad. Investeren in een duurzame economie leidt er toe dat meer werkgelegenheid wordt behouden of ontstaat voor Zaankanters. Door het stimuleren van de lokale makersindustrie creëren we werk en leerervaring voor jongeren die liever met hun handen werken. Zodra we bedrijventerreinen duurzaam en klimaatbestendig maken, zorgen we ook voor een beter vestigingsklimaat.

Er is een grote groep mensen die niet zo gemakkelijk werk vindt. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen, mensen met weinig werkervaring, laag opgeleiden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Als de gemeente investeert in de economie, houden we oog voor, of stellen eisen aan het creëren van werkgelegenheid of opleidingsplekken.

GroenLinks Zaanstad wil dat er ook meer aandacht komt voor flexwerkplekken in Zaanstad die sociaal en duurzaam zijn. Eén van de gevolgen van de pandemie is om meer thuis te gaan werken en dit heeft ook impact op sociaal en emotioneel vlak. Hiermee stimuleer je ook dat mensen de mogelijkheid hebben om op flexibele werktijden in hun stad kunnen werken.

Om groene groei mogelijk te maken, moeten we ook zuinig zijn. Zuinig met ruimte, materiaal en verkeersstromen. GroenLinks ondersteunt daarom de wijkeconomie en de menging van wonen en werken. In een wijkeconomie zijn werk en voorzieningen op de fiets of lopend te bereiken. Dat draagt bij aan de levendigheid in de buurt.

Toerisme biedt kansen voor de economie van Zaanstad. De bezoeker is welkom, maar bij het maken van plannen over toerisme en recreatie staan bewoner en natuur centraal. Robuustere natuur levert meerwaarde op voor de recreatie. Of het nu is in het Twiske, de stadsparken of de omliggende veenweidegebieden. We vinden het belangrijk dat de toeristische sector zo duurzaam en schoon mogelijk is. Er liggen veel kansen voor duurzaam toerisme en het cultureel erfgoed. Door als gemeente te investeren in de openbare ruimte, en in de bereikbaarheid voor bijvoorbeeld de voetganger, fietser en openbaar vervoer kan Zaanstad aantrekkelijk blijven. Op de Zaanse Schans zoeken we een balans tussen wonen, werken en bezoeken. De openbaarheid van het gebied is daarbij belangrijk.

Dit wil GroenLinks Zaanstad:

 1. We werken verder in regionaal verband aan het ontsluiten en beschikbaar maken van middelen voor bedrijven om te investeren in de duurzame economie en innovatie.
 2. Veel jonge mensen zitten vol goede ideeën. We maken als Zaanstad een plan ter bestrijding van jeugdwerkloosheid en het ondersteunen van jong ondernemerschap
 3. De gemeente werkt een plan uit hoe we de diversiteit aan winkel en voorzieningen aanbod kan worden vergroot. Een divers winkelaanbod is van groot belang voor levende kernen.
 4. GroenLinks Zaanstad wil kijken op welke locaties in Zaanstad de mogelijkheid is om flexwerkplekken te creëren die potentie heeft om zowel lokaal economie te stimuleren, een ontmoetingsplek te zijn voor creatieve geesten, maar waar ook thuiswerkers gebruik van kunnen maken. Eveneens de mogelijkheid om te vergaderen en elkaar te ontmoeten.
 5. Geld van de gemeente wordt beheerd door een bank die het zo duurzaam mogelijk belegd. Investeringen die we doen stimuleren zo veel als mogelijk duurzaamheid en klimaatadaptie.
 6. Zaanstad zet in op duurzaam inkopen en aanbesteden. Bij aanbestedingsopdrachten letten we niet alleen op prijs, maar voor op kwaliteit, duurzaamheid en social return
 7. Zaanstad streeft naar een social return verplichting van 5 procent. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 8. We stimuleren en vragen van deelnemingen, verbonden partijen en andere partners van de gemeente om volledig duurzaam te zijn.
 9. We sturen aan op meer gebieden waar wonen en werken zijn gemengd, zoals het Achtersluispolder gebied en het Hembrugterrein. Dat betekent wel dat dit (schone) bedrijvigheid is, die goed kan samengaan met wonen.
 10. We verleiden hotels etc. tot circulaire bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling afval, energie en het vergroenen van de logistiek.
 11. We stellen eisen aan organisatoren om hun evenementen en festivals zo duurzaam mogelijk te organiseren.
 12. We zetten in op de kwaliteit van het overnachtingsaanbod. De beprijzing van overnachtingen, ook van vormen zoals AirBnB moet transparant en eenduidig zijn. Het is een instrument dat rekening houdt met de druk op de stad, of het onttrekken van woningaanbod.
 13. Bij het uitwerken van mobiliteits- en toerismeplannen spreiden we bezoekers over de stad, verminderen we verkeersoverlast, en stimuleren we schoon vervoer.