Het is een onderwerp dat in het verleden tot verhitte discussies heeft geleid binnen GroenLinks Zaanstad. Een verbinding tussen de A8 en de A9, zijn wij daar voor? Sommige inwoners van Krommenie zullen er voorstander van zijn. Het idee is namelijk dat het de verkeersdrukte in Krommenie kan verminderen. En dat het de negatieve aspecten van het vele autoverkeer kan verlichten. Denk daarbij aan geluidsoverlast, stank, fijnstof, drukte. Maar is het ongebreideld asfalteren van onze omgeving nog wel van deze tijd? Zijn er geen betere oplossingen te bedenken?

2x7= > 14 miljoen
Zaanstad heeft gezegd maximaal 14 miljoen euro te betalen aan de verbinding, waarvan 7 miljoen in z’n geheel wordt besteed aan een goede landschappelijke inpassing van de weg. Het is de vraag of dat erg realistisch is. Is 7 miljoen voldoende om een snelweg één te laten zijn met de omgeving? Waarschijnlijk zal daar véél meer geld voor nodig zijn. En zal dat ook niet gelden voor de overige kosten? Vrijwel alle grote (infrastructurele) projecten overschrijden de budgetten immers fors. Als de budgetten ontoereikend zijn, dan zal er vast opnieuw bij Zaanstad aangeklopt worden om meer bij te dragen dan de 14 miljoen euro. En natuurlijk, ook wij vinden dat de overlast (fijnstof, uitlaatgassen, geluid, drukte) in met name Krommenie en Assendelft zoveel mogelijk beperkt moet worden. Maar is de verbinding A8-A9 daar dan wel de ideale oplossing voor? Of zijn er betere ingrepen mogelijk?

Alternatieve vervoersvormen
Uit recentelijk onderzoek blijkt dat het autoverkeer minder toeneemt dan wel eens wordt beweerd. Sterker nog, er zijn signalen dat het autoverkeer de komende decennia helemaal niet gaat toenemen en misschien zelfs wel gaat afnemen. Daar zijn duidelijke redenen voor: er wordt steeds meer thuis gewerkt, jongeren kiezen massaal voor andere vormen van vervoer (OV, elektrische fiets of scooter) en ook autodelen neemt een steeds grotere vlucht.
Mede vanuit klimaatoverwegingen is het verstandig om schonere vormen van vervoer extra te stimuleren. GroenLinks is blij dat het Openbaar Vervoer de komende jaren een stevige impuls krijgt. Er zal intensiever en ‘spoorboekjeloos’ worden gereden. Hierdoor gaan de treinen in Zaanstad rijden met een metro-frequentie. En in de nabije toekomst kan ook een betere aansluiting op de Noord-Zuidlijn worden verwacht, waardoor je helemaal binnen no time in bijvoorbeeld Amsterdam kunt zijn. Als het aan GroenLinks ligt, blijven we fors investeren in het openbaar vervoer. Betere (parkeer)faciliteiten op en rond de stations, betere voorzieningen voor fietsers, lagere vervoerstarieven, meer nachtvervoer en betere aansluitingen. Een P&R-terrein bij de afslag Uitgeest, om autogebruikers uit de kuststreek te verleiden vanaf daar op de Zaanlijn over te stappen. Dergelijke maatregelen maken het gebruik van de auto steeds minder interessant en in veel gevallen zelfs overbodig.

Innovatie
Een ander belangrijk argument om minder te investeren in asfalt, is het feit dat de auto-industrie sterk aan het innoveren is. Dankzij de steeds schonere (elektrische) auto’s en efficiëntere verbrandingstechnieken is de uitstoot per auto veel minder dan voorheen. Bovendien: een paar maanden geleden voorspelde een autoproducent dat over een jaar of tien iedereen van zelfrijdende auto’s gebruikmaakt. Auto’s worden steeds slimmer – net als onze mobieltjes en onze computers. Ze zullen zich aanpassen aan de snelheid van andere weggebruikers, minder ruimte innemen (omdat ze dichter achter elkaar kunnen rijden) en diverse andere handelingen kunnen verrichten om de kans op files te voorkomen. Nu al hebben veel luxe auto’s navigatiesystemen die waarschuwen voor drukke wegen. De kans is groot dat dergelijke slimme innovaties er in de toekomst aan bijdragen dat er minder files zullen zijn. Omdat een beetje ‘slimme auto’ andere tijden of andere routes kiest om de drukte te vermijden.

Nul-plusvariant
Als er dan tóch maatregelen moeten worden getroffen voor de korte termijn, dan zijn er betere oplossingen te bedenken dan weer een geheel nieuw stuk asfalt. Er zijn meerdere varianten die worden bekeken en doorgerekend. Zo wordt ook de zogenaamde Nul-plusvariant onderzocht. Als er voor deze variant wordt gekozen, wordt er beter gebruikgemaakt van de bestaande infrastructuur. En dat is nog goedkoper ook! Dát lijkt ons nou veel verstandiger!
Met deze variant blijft de huidige groene ruimte rond Assendelft, Krommenie, Heemskerk en Uitgeest behouden. Groene ruimte waar landbouwers hun werkzaamheden kunnen blijven verrichten, waar dieren rustig kunnen blijven wonen en waar wandelaars en fietsers van kunnen blijven genieten.
Wat GroenLinks betreft komt er géén nieuw stuk asfalt tussen de A8 en A9. Het levert automobilisten die er gebruik van maken misschien een paar minuten tijdwinst op, maar tegelijkertijd wordt een mooi, aantrekkelijk landelijk gebied voor altijd én onomkeerbaar aangetast.
En dat willen wij, GroenLinks Zaanstad, niet op ons geweten hebben.