Eindelijk ligt het Bomenbeleidsplan ter bespreking voorbij de raad. Het vorige plan stamt uit 2009. Er zijn aanzienlijke verbeteringen in aangebracht. Zo gaat er nu gekeken worden naar het kroonvolume van een boom, kort gezegd de omvang van het bladerdak. Dat bladerdak moet per wijk minstens 20% worden.
Daar staan wij van harte achter. Een groter bladerdak is gunstig voor het verminderen van de hittestress en de opvang van water. De laatste jaren hebben wij gezien hoe belangrijk dat is in het kader van klimaatadaptatie.
De verplichte herplant blijft gelukkig ook bestaan. Goed dat er gekeken wordt naar de kansen om tot herplant van voldoende kwaliteit te laten komen. Belangrijk daarbij is een voldoende plantgat, dat is in het verleden niet altijd gebeurd, zodat bomen eerder gekapt moeten worden dan hun eigenlijke levensduur. Ook staan wij er van harte achter om de bestaand boomstructuren aan te vullen. We hebben de laatste jaren gemerkt dat het wel en wee van bomen en met name het kappen ervan onze inwoners zeer ter harte gaat. Zij zouden graag beter meegenomen willen worden in de reden van kap en de termijn waarop herplant plaats vindt. Al enige tijd is een recente herplantlijst niet te vinden. GroenLinks blijft erop aandringen dat de communicatie daarover verbeterd wordt. Daar staat helaas niets van in het Bomenbeleidsplan.
Waar wij ons het meeste zorgen over maken is dat de boomnorm van 0,4 boom per inwoner niet meer in het plan voorkomt. Het belang van groen in een wijk is niet te onderschatten. In sommige nieuwbouwwijken steekt het aantal bomen zeer schril af tot wat de norm is en wij vinden dan ook dat het groen in Zaanstad gelijke tred moet houden met de verwachte groei van Zaanstad.
Misschien is er geen plaats in die wijken voor meer bomen, maar die is er zeker wel langs de nieuwe geplande boomstructuren. De boomnorm van 0,4 boom per inwoner moet ons inziens dan ook gehandhaafd worden naast de 20% kroonbedekking.