13 en 14 februari zijn er internationaal acties gevoerd in het kader van Global Divestment Day.  Centraal daarin is de oproep om niet meer te investeren in bedrijven die actief zijn in de olie-, kolen- en gaswinning. Willen we de temperatuurstijging tot 2 graden beperken, dan moet b.v. het verstoken van kolen met 80% worden beperkt. Niet toevallig is er zaterdag in Amsterdam een (fiets)demonstratie geweest. Amsterdam heeft (net als Zaanstad) een ambitieus milieuprogramma. Er is echter 1 blinde vlek: het havengebied aan het Noordzeekanaal. De groeicijfers van 2014 voor het havengebied komen vooral door de toename van de hoeveelheid fossiele brandstof die in de haven wordt overgeslagen.

Het dilemma tussen klassieke economische groei versus milieubescherming werd dit weekend extra benadrukt door het nieuws dat een “gigantische ijsvlakte Antartica op breken staat.” (Volkskrant 14-2 ’15). Een gebied zo groot als Noord- en Zuid-Holland. “Een duidelijk signaal van de thermometer van de planeet” aldus hoogleraar Polaire Meteorologie Michiel van den Broeke.

Er is geen tijd meer voor aarzeling om het tij te keren. Dat werd ook de afgelopen week betoogd door Marianne Minnesma van Urgenda. In buurtcentrum de Lorzie  gaf zij de aftrap voor een initiatief om in Wormerveer 100 woningen energie-neutraal te maken.

Wat kan GroenLinks Zaanstad doen? Actief in een vanouds industrieel gebied gelegen aan het Noordzeekanaal. Stelling nemen, initiatieven ontplooien. Klein en groot.

Een voorbeeld van klein: onze factievoorzitter Paul Laport  die in de gemeenteraad de degens kruist met het College over een parkeernota waarin vooral gesproken wordt over meer parkeerplaatsen voor auto’s en niet wordt nagedacht over alternatieve vormen van vervoer zodat je minder parkeerplaatsen nodig hebt.

Een voorbeeld van groot: de discussie over het Noordzeekanaal gebied als  opslagplaats van fossiele brandstoffen met alle gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Lokaal door fijnstof en oliedampen. Internationaal door het bijdragen aan het verhogen van de temperatuur op aarde.

Een groene industriepolitiek ontwikkelen is het antwoord. De Zaanstreek was eeuwen terug de broedplaats voor de eerste industrialisatie: de honderden windmolens (volgens toen velen) niet mooi maar wel bijzonder effectief. Het vervolg was, ook letterlijk, inktzwart door de vervanging van windkracht door aardolie en gas.

 Nu is het tijd voor de groene omwenteling. Terug naar wind, zon en nieuwe ontwikkelingen zoals blue energy-centrales. Onze stad ligt dicht bij de Noordzee met een enorme potentie voor grote windturbine-centrales. Onze stad ligt dicht bij het Markermeer waar wellicht grote drijvende zonnecentrales gevestigd kunnen worden. Als verbinding hebben we het Noordzeekanaal en daaraan gelegen industrieterreinen. Ideaal voor bedrijven die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de offshore (productie en onderhoud windturbines).

Amsterdam is bezig veel industrie weg te saneren tot buiten de ringweg  A10. Zaanstad kan, net als eeuwen terug,  de hofleverancier worden voor grond voor industriële vestigingen. En dan niet alleen een gevangenis. Hoogtij als beoogd duurzaam bedrijventerrein is bij uitstek daarvoor geschikt. Niet voor de (inkt)zwarte fossiele bedrijvigheid, maarvoor de groene industrie van de toekomst.

Dus investeren in milieubestendige ondernemingen die een bijdrage leveren aan de volksgezondheid. En desinvesteren in de fossiele economie, waarvoor vele honderden mensen ( ook Zaankanters!) afgelopen zaterdag in Amsterdam hebben gedemonstreerd.

Kees van den Berg