Boeiende stemmingen over de begroting

Vorige week heeft de afsluitende begrotingsvergadering plaatsgehad. GroenLinks had voor deze vergadering maar liefst 19 moties ingediend en een amendement. Vanzelfsprekend hebben we niet alles binnengehaald. Maar wel degelijk een aantal voor ons belangrijke moties. Mede omdat inzake de groene moties behalve de SP, ROSA en de ZIP ook D66 ons steunde. Over het algemeen waren er minder starre verhoudingen in de raad, niet alles wed met beslecht 20 stemmen van de coalitie voor en 19 van de oppositie tegen.  Dat was een aangename gewaarwording.

GroenLinks had een amendement ingediend voor de vermindering van de marktleges die ineens met 40% gestegen waren.  Ons amendement heeft het niet gehaald maar wel een amendement met een iets gematigder stijging.  Dat stelt ons toch deels tevreden omdat dankzij Paul Laport dit onderwerp op de agenda gekomen was. Onze motie o die de aantrekkelijkheid van de markt wil verhogen, mede ingediend door o.a. de VVD, is wel aangenomen.

Erg blij zijn wij ook dat de samen met de PvdA ingediende motie over Zaanse Bijstand op Maat met overgrote meerderheid is aangenomen Deze motie roept het college op een pilot in te stellen die uitgaat van minder regels en meer maatwerk voor mensen die in de bijstand zitten. Stimuleren is belangrijker dan mensen met wantrouwen tegemoet te treden.

Uit de Nota Groen van GroenLinks die rond de zomervakantie was besproken in de raad en waarvan de aanbevelingen positief waren ontvangen, hadden wij een aantal moties gedestilleerd. Drie daarvan zijn aangenomen, namelijk de vervanging van omgewaaide bomen (was vreemd genoeg niet geregeld), een motie voor meer schooltuinen (natuureducatie), meer natuurspeelplaatsen en meer publiciteit voor de jaarlijkse boomplantdag. Bij de motie Compensatie Groen staakten de stemmen. Deze motie behelst dat als groen verdwijnt in een wijk het college met een voorstel van vervanging van dat groen in die wijk dient te komen. Daarover blijven we nog even in spanning, want herstemming vindt plaats in de volgende raadsvergadering.

Tenslotte is onze motie voor echte burgerparticipatie ook aangenomen. GroenLinks wil gezien de veranderingen in de maatschappij en de verminderende belangstelling voor de huidige politieke vormen een breed debat aanzwengelen om te kijken hoe we meer mensen bij de besluitvorming in onze stad kunnen betrekken.

Alle aangenomen moties zijn bijgevoegd. Gezien de behaalde resultaten hebben wij voor de begroting gestemd. Alleen niet voor het deel wat het Transformatiefonds betreft. De criteria van dit fonds die alleen gericht zijn op bouwen en nog eens bouwen vinden wij te beperkt. Besteding van dit fonds aan huizen energievrij te maken kon daarin helaas niet worden meegenomen. Niettemin bleef het vergadering in een betere sfeer omdat de lijnen tussen coalitie en oppositie niet zo scherp waren afgebakend. Zouden er soms al verkiezingen in zicht zijn?

Romkje Mathkor