De meesten van ons zitten nu thuis naar buiten te kijken hoe een storm aan ons voorbij trekt. Wij horen over de dreiging maar zien die niet. Het lijkt alsof wij in het oog van een orkaan zitten. Het begin van de storm in maart van dit jaar heeft ons veel dingen geleerd, dingen die wij niet willen bevorderen , maar ook dingen die wij willen behouden.

  • De kansenongelijkheid kwam pijnlijk aan het licht doordat kinderen onderwijs thuis kregen wat niet voor alle gezinnen makkelijk was.
  • Teveel  ouderen zijn in eenzaamheid gestorven;
  • Ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren te beperken op gebied van cultuur en sport is een ernstige bedreiging van hun sociale leven. Het blijkt dat juist onder jongeren nu  veel eenzaamheid voorkomt;

Daarbij komen zorgen over de horeca, die bijna kopje ondergaat en de vele mensen die hun baan kwijtraken en in de ww of bijstand terechtkomen. Kan de gemeente de opvang en begeleiding aan van deze mensen naar ander werk of zinvolle tijdsbesteding? Is het geld van het rijk daarvoor genoeg? Wij hopen dat het college ons op de hoogte houdt van knelpunten.

Dat geldt evenzeer voor de budgetten voor jeugdhulp en WMO waar een hotline met Den Haag beslist nodig is. Wij hopen dat Den Haag geleerd heeft van vorige fouten en de gemeenten nu voldoende geld meegeeft voor de inburgering. Een pluspunt is wel dat de collectieve ziekteverzekering voor minima in stand blijft.

Ondanks deze bedreigingen en onzekerheden is het knap dat het college komt met een meerjarig sluitende begroting. Een begroting met ook aandacht is voor andere crises, zoals de klimaatcrisis. GroenLinks is blij dat er zowel  voor duurzaamheid als ook voor klimaatadaptatie geld wordt uitgetrokken. Wij wachten met spanning op de uitvoeringsmaatregelen van de klimaatadaptatie die binnenkort naar de raad zullen komen. Gezien de alsmaar heter wordende zomers en de aanhoudende droogte ondanks de toenemende plensbuien verdient dat onze dringende aandacht.  Ook bij onze bewoners.

Bomen zijn bij uitstek geschikt om hittestress tegen te gaan en waterberging te bevorderen. Daarom zijn wij buitengewoon blij met het extra geld dat jaarlijks naar bomen gaat. Wekelijks horen wij van bomen die gekapt moeten worden wegens herinrichting maar ook omdat ze niet in goede grond geplant zijn. Met dit geld kan gekeken worden naar een duurzaam bomenstand en ook naar de toegezegde bomenstructuur.

Bij de aanpak van de openbare ruimte is de bevordering van de biodiversiteit belangrijk, een streven van dit college en hard nodig om de achteruitgang tot staan te brengen. Hierover komen wij met een motie.

Openbare ruimte is echter meer dan bomen. Het gaat ook om verzakte stoepen, scheve lantaarnpalen en verwilderde perken. Zaanstad slaagt er niet in om de achterstanden in te lopen terwijl wij daar telkens door de provincie op worden aangesproken. Daarom komen wij samen met de VVD met een motie voor een plan van aanpak voor het inlopen van de achterstanden in de openbare ruimte.

Wij zien echter ook  positieve kantjes aan deze crisis.

  • Wat GroenLinks wil behouden is de spitsmijding. Spitsmijding lijkt nu misschien overbodig. Maar deze crisis zal overgaan. Het OV zal weer aantrekken en als er meer kans op een zitplaats is, bevordert dat het gebruik van het OV. Het is iets waar al heel lang op ingezet werd en nu door de crisis wel mogelijk blijkt.
  • Wat GroenLinks ook wil behouden is het thuiswerken. Dank zij de coronacrisis blijkt dit ineens toch op grote schaal mogelijk. Het scheelt files en verbetert de luchtkwaliteit en dus de gezondheid van onze inwoners.
  •  Wat GroenLinks ook wil behouden is het toenemend gebruik van de fiets.  Fietsvoorzieningen  dienen wel daarop aangepast te worden . En natuurlijk voor de veiligheid een snelheid van 30 km in de bebouwde kom.

Omdat meer mensen thuis gaan werken, komt er meer kantoorruimte vrij. Een kans om deze kantoren om te bouwen tot woonruimte voor jongeren, statushouders, opvang van dak- en thuislozen?

Over woningen gesproken: Hoe zit het met onze wachtlijsten? Het laatste jaar heeft de raad positief beslist over grote woningbouwprojecten. Met de RIB van mei 2020 hebben wij aantallen gekregen. Maar is er ook al iets te zeggen van de invloed daarvan op de wachtlijsten?

Wij zijn blij met het geld uit Den Haag voor verduurzaming van woningen. Hard nodig in onze gemeente. En natuurlijk zullen wij blijven aandringen op een vast aandeel van groenvoorzieningen zowel in nieuwbouw als bestaande bouw.

Tenslotte: vuurwerk!! Wij maken ons grote zorgen bij de komende jaarwisseling over het toenemende geweld tegen handhavers en ambulancepersoneel. Wij denken dat een eenduidig  totaal  vuurwerkverbod duidelijker is voor handhavers en publiek. Samen met de PvdD komen wij met een voorstel daartoe voor in elk geval deze jaarwisseling.

Wij wensen voor nu en voor de komende tijd ieder een goede gezondheid toe en een goed herstel voor wie dat aangaat.