Zorg in Zaanstad

In 2015 zijn de ‘drie decentralisaties’ doorgevoerd. Sindsdien zijn gemeenten verantwoordelijk voor zaken als jeugdzorg, WMO-voorzieningen en de participatiewet (diverse regelingen over werk en inkomen). In Zaanstad zijn sociale wijkteams opgestart die (per wijk) verantwoordelijk zijn voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. In de loop der jaren zijn er steeds meer taken op het bordje van de sociale wijkteams terechtgekomen. Het gevolg is dat wachtlijsten groeien en de arbeidsdruk van de SWT’ers steeds verder toeneemt. Vooral mensen in de GGZ moeten vaak onverantwoord lang wachten. Het gevaar bestaat dat de SWT’s aan hun eigen succes ten onder gaan. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente de vinger aan de pols houdt en waar nodig extra (financiële) middelen uittrekt om de wijkteams te ondersteunen. Ook kan het takenpakket van de SWT’s niet steeds maar weer verder worden uitgebreid.

Zorg op maat

Zaanstad heeft de afgelopen jaren op een paar thema’s een voortrekkersrol gespeeld, zoals bij de zorg op maat. Hierbij wordt gekeken naar de individuele casus. Wat hebben mensen die hulp vragen nou écht nodig? De regels worden daarbij ondergeschikt gemaakt aan de behoeften van de hulpvragers. GroenLinks ondersteunt dit idee volledig. Wij geloven dat je op deze manier betere en meer passende zorg kunt verlenen. En dat komt uiteindelijk iedereen ten goede: de hulpvragers én de gehele samenleving.

Thuiszorg

GroenLinks wil niet dat de thuiszorg verschraalt. Door aanbestedingen en keuze voor de laagste inschrijver dreigt een steeds verdere inhoudelijke verschraling van het werk. Het is belangrijk om te beseffen: thuiszorg is iets anders dan schoonmaakwerk! De signaalfunctie die thuiszorgmedewerkers hebben is essentieel en moet behouden blijven.

Mantelzorg

Mantelzorgers spelen een zeer waardevolle rol in onze samenleving. Uit noodzaak en vaak uit liefde zorgen zij voor hun naasten. Overbelasting van mantelzorgers is een veelvoorkomend probleem en moet tijdig gesignaleerd worden. Voor huisartsen en medewerkers van sociale wijkteams is hier een belangrijke taak weggelegd. Het is belangrijk dat mantelzorgers aanwezig zijn bij keukentafelgesprekken met cliënten van sociale wijkteams. Na een gesprek is het goed als er vervolgens ook aandacht is voor de mantelzorger zelf. De druk die mantelzorgers zelf ervaren moet worden geïnventariseerd. Het is uiterst belangrijk dat mantelzorgers ergens terecht kunnen met hun ervaringen en/of zorgen. In het bijzonder moet er volop aandacht zijn voor kinderen die mantelzorgtaken uitvoeren.

Armoedebeleid

Het is moeilijk om van een (bijstands)uitkering rond te komen. Elke onverwachte uitgave kan je in de schulden doen belanden. Uit onderzoek blijkt dat mensen die primair bezig zijn met de vraag hoe ze financieel het eind van de maand kunnen halen, op andere vlakken geen goede beslissingen nemen. Wij vinden dat deze regelingen beter onder de aandacht moeten worden gebracht bij hen die er baat bij hebben. Wij zijn enthousiast over ‘Meedoen in Zaanstad’, het fonds dat er voor zorgt dat kinderen kunnen sporten of muziek maken. Maar ook dit fonds zou nog beter onder de aandacht gebracht mogen worden. Wij vinden het onacceptabel dat er gekort wordt op uitkeringen. Dat maakt problemen alleen maar groter en lost niets op.

Hulp aan verwarde personen

Door het beleid van de rijksoverheid worden mensen met psychische stoornissen minder gauw opgenomen in instellingen, maar midden in de maatschappij geplaatst. Er zijn meer woningen nodig die een vorm van begeleiding bieden. Structurele en duurzame begeleiding kan latere zorgkosten besparen. Het huidige beleid vraagt om meer begrip van omwonenden. Het komt nu vaker voor dat verwarde mensen op straat zwerven. Wij pleiten voor de aanschaf – eventueel samen met buurtgemeenten – van een psycholance. Dit is een soort ambulance waarop psychische begeleiders mee rijden, die sneller en beter kunnen beoordelen wat er aan de hand is en daardoor voor minder trauma’s zorgen bij verwarde personen. Het is tevens goed om BuurtzorgT (buurtzorg die gericht is op mensen met psychische problemen) daarbij te betrekken.

Opvang daklozen

Zaanstad heeft opvangplaatsen voor daklozen. GroenLinks pleit voor extra opvangplaatsen omdat het aantal niet altijd toereikend is. Bovendien stijgt het aantal daklozen door toenemende armoede. Het komt voor dat daklozen ’s winters terug naar Amsterdam gestuurd worden. Dat vinden wij zeer onwenselijk gezien de toch al problematische situatie van deze mensen.

Eenzaamheidsbeleid

Eenzaamheid is een belangrijke doodsoorzaak onder oudere mensen. Niet alle eenzame mensen zijn te helpen en/of te bereiken. Er zijn mensen die vanaf hun jeugd al eenzaam zijn. Daarentegen is er een grote groep die door omstandigheden, zoals het verlies van hun partner, ziekte of verhuizing eenzaam is geworden. Het is belangrijk om deze in leeftijd gevarieerde groep te bereiken. Buurthuizen en sociale wijkteams kunnen daar een belangrijke rol in spelen door laagdrempelige activiteiten te organiseren. Huisartsen en ook buurtsupers hebben een signaleerfunctie. Het strekt tot aanbeveling om vanaf je vijftigste te investeren in je sociale contacten. Dat kan eenzaamheid voorkomen. GroenLinks pleit voor meer voorlichting hierover.

Chronisch zieken

Mensen met een beperking of een chronisch of psychosociaal probleem ontvangen de zorg en ondersteuning die het voor hen mogelijk maakt om met de samenleving mee te kunnen blijven doen en om thuis te kunnen blijven wonen. De toegang tot Sociale Wijkteams moet laagdrempelig zijn en de communicatie helder en duidelijk. Te allen tijde moet voorkomen worden dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd bij vragen om hulp(middelen). Het is belangrijk om ontmoetingsplekken voor deze doelgroepen te stimuleren, eenzaamheid tegen te gaan en het gevoel van meedoen in de samenleving te stimuleren.

AOV-vervoer

Het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) moet goed geregeld zijn voor inwoners die daarvan afhankelijk zijn. In het verleden zijn er verschillende incidenten geweest. Klanten moesten soms uren op vervoer wachten of werden midden in de nacht voor een dichte deur afgeleverd. Onacceptabel. Temeer het vaak om kwetsbare mensen gaat. De gemeente moet strenger toezien op dit vervoer. En bij klachten moeten er direct maatregelen genomen worden.

Schulddienstverlening

Het is eenvoudiger om schulden te maken dan om ze af te lossen… Om deze reden is het belangrijk om in te zetten op preventie. De gemeente moet voorlichting (laten) geven over het omgaan met geld (en schulden). Zeker als dit vroegtijdig gebeurt, kan dit veel ellende voorkomen. Helaas raken steeds meer jongeren in financiële problemen. Kostbare verleidingen (de nieuwste smartphones, de hipste kleren, de vetste drankjes) en een consumptiemaatschappij waarin je vaak pas achteraf hoeft af te rekenen, zijn factoren die daar sterk aan bijdragen. Om deze reden is het essentieel om met name jongeren voorlichting te geven over budgettaire kwesties. Daarnaast is het belangrijk schuldproblemen zo tijdig mogelijk in kaart te brengen. Dan is er een grotere kans dat de problemen nog opgelost kunnen worden.

Gezondheid

Dit zou een van de belangrijkste thema’s moeten zijn: een gezonde levensstijl draagt immers bij aan het persoonlijke welbevinden. En andersom is het ook waar: een ongezonde levensstijl zorgt vaak voor klachten van fysieke en psychische aard. GroenLinks wil buurtmoestuinen bevorderen en scholen en sportverenigingen stimuleren een bijdrage te leveren aan een gezondere levensstijl, bijvoorbeeld door het aanbieden van gezonde voeding op scholen en het stimuleren van beweging. GroenLinks vindt dat ‘gezondheid’ een zelfstandig programma in de gemeentelijke begroting moet zijn. Preventie moet daarbij het uitgangspunt zijn. De huidige speerpunten (het bestrijden van obesitas en een preventief alcoholbeleid dat is gericht op jongeren) zien wij graag terug in de lokale gezondheidsnota. Daarnaast vinden wij dat er preventieve informatie moet plaatsvinden over drugsgebruik. Een grotere aandacht moet er zijn voor een groene omgeving als positieve factor voor gezondheid. Ook moet er aandacht worden geschonken aan luchtverontreiniging en het stimuleren van gezonde lucht.

Watertappunten

Steeds meer scholen en kinderopvangorganisaties stimuleren kinderen water te drinken in plaats van allerlei suikerhoudende drankjes. En ook in het algemene straatbeeld zie je steeds vaker mensen met hervulbare waterflesjes lopen. Naar aanleiding van een GroenLinks-motie is er een watertappunt aangelegd bij het gemeentehuis. Wij vinden het wenselijk dat er veel meer watertappunten komen in de stad. Bijvoorbeeld in parken, winkelstraten en bij sportcomplexen.

 

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022.

Onze plannen