Zaanse Zaken

Er zijn heel wat onderwerpen die niet in één specifieke categorie vallen, maar die wel belangrijk zijn voor Zaanstad. Hieronder volgen er enkele.

Fronik-boerderij

Delen van deze oude Westzaanse boerderij staan al enkele jaren op instorten. Enkele actieve bewoners vormden echter een stevig fundament. Zij hebben enthousiast en vasthoudend gelobbyd bij de gemeenteraad om de boerderij te behouden. Plannen werden geschreven en afgekeurd. Plannen werden herschreven en nogmaals afgekeurd. Maar de Fronik-groep is doorgegaan om de boerderij te behouden. En dat is gelukt! De boerderij krijgt een monumentale status, wordt gerenoveerd door Stadsherstel en er worden zorgwoningen in gevestigd. De Fronik-boerderij krijgt hierdoor een nog belangrijker (sociale) functie in de Westzanerdijkbuurt. GroenLinks is hier heel blij mee.

AZC

De gemeenteraad heeft in 2016 unaniem besloten dat er een Asielzoekerscentrum in Zaanstad mag komen. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk voor de locatie op de Stationsstraat in Zaandam. Vanwege de afnemende groep vluchtelingen heeft het COA besloten dat de locatie in Zaanstad niet meer nodig is. Dat vinden wij jammer en onverstandig. De locatie bood uitstekende mogelijkheden. Vluchtelingen zouden op deze centrale locatie snel en soepel kunnen integreren in de Nederlandse samenleving. Wij denken dat het COA een onverstandig besluit heeft genomen. De kans is groot dat de vluchtelingenstroom in de toekomst opnieuw zal toenemen. Wij blijven pleiten voor een gastvrij Zaanstad, en voor een goede opvang van vluchtelingen en statushouders.

Ondermijning, wietbeleid

Met ondermijning wordt bedoeld dat het officiële (lokale) gezag wordt aangetast door (georganiseerde) criminaliteit. Ook Zaanstad heeft daar mee te maken. Criminaliteit in Zaanstad is vaak (soft)drugs gerelateerd. Het gaat om wietplantages, illegale handel of aan drugs gerelateerde conflicten. GroenLinks denkt dat door softdrugs te legaliseren veel criminaliteit kan worden voorkomen. Door legalisatie zal ook het aantal wietplantages afnemen. Dat is goed voor de veiligheid, want veel woning)branden zijn het gevolg van deze illegale plantages. GroenLinks is voor een uitbreiding van het aantal coffeeshops in Zaanstad. Overigens is het zeer belangrijk dat er goede voorlichting wordt gegeven (op middelbare scholen) over het gebruik van drugs. En niet alleen over hasj en wiet, maar zeker ook over alcohol, xtc en harddrugs.

Poelenburg

In 2016 werd Poelenburg plotseling landelijk nieuws. Door de ‘treitervlogger’ had opeens iedereen een mening over deze Zaanse wijk. Al jarenlang broeit het in Poelenburg. Een aantal jaren geleden werd het Masterplan Poelenburg opgesteld. De bedoeling daarvan was om de huidige woningen te renoveren en diverse voorzieningen in de wijk te bouwen (zoals een multifunctioneel centrum, nieuwe winkelvoorzieningen, een buurthuis). Door de crisis zijn deze plannen helaas onuitgevoerd in een bureaulade verdwenen. Sinds 2016 worden er, dankzij een motie van GroenLinks (“Poelenburg Positief”), nieuwe plannen gemaakt. Er wordt geld gestoken in het opknappen van de wijken Poelenburg en Peldersveld, de flats worden gerenoveerd en er zijn plannen voor nieuwe woningbouw. Ook wordt er geïnvesteerd in (extra) taalonderwijs voor de jongste bewoners en voorzieningen in de wijk. GroenLinks is blij dat Poelenburg weer hoog op de agenda staat. Er is nog veel te doen en het is belangrijk om de aandacht niet te laten verslappen. Daarom zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en meedenken over duurzame lange-termijnoplossingen.

Busbrug De Binding

De brug tussen Westerkoog en Westerwatering is gebouwd als fiets- en busbrug. In het begin van de eeuw is de brug ook opengesteld voor ander gemotoriseerd vervoer. Voor dit verkeer is de brug echter alleen geopend buiten de spitsuren om. Er zijn veel inwoners, met name in Westerwatering, die de brug het liefst 24/7 geopend zouden zien. Wij begrijpen de onvrede van bewoners van Westerwatering. De wijk die ieder jaar verder groeit, beschikt feitelijk slechts over één ontsluitingsweg. Dat is allesbehalve ideaal. Toch is GroenLinks vooralsnog tegen een 24/7-openstelling van de busbrug. De wijk Westerkoog is niet berekend op een dergelijke toename van autoverkeer. De rondweg wordt veel gebruikt door (jonge) fietsers. Veilig Verkeer Nederland concludeerde enkele jaren geleden dat de weg voor fietsers onveilig is. Wij zijn het daar mee eens. Liefst zien wij 30km-zones en een fietsvriendelijker inrichting. In het verleden is er gesproken over een weg binnendoor, over het terrein waar nu de Prinsenstichting is gevestigd. Wij vinden dat onderzocht moet worden of er alsnog een weg binnendoor (bij voorkeur verdiept aangelegd) kan worden aangelegd, en wat daar de kosten van zijn. Ook andere ontsluitingen van Westerwatering zien wij graag onderzocht. Zoals bijvoorbeeld een verdiepte ontsluiting, onder het spoor door, naar de Vincent van Goghweg.

Buurthuizen

Er is enkele jaren geleden gekozen voor een verzelfstandiging van de buurthuizen. In sommige gevallen lijkt dat goed uit te pakken. Maar veel buurthuizen werken zich een slag in de rondte om de begroting rond te krijgen. In een aantal buurthuizen zijn Sociale Wijkteams gevestigd. Het is mooi als er een wisselwerking plaatsvindt tussen de wijkteams en de buurthuizen, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat buurthuizen méér zijn dan een goedkope kantoorlocatie voor wijkteams. GroenLinks vindt dat er extra ondersteuning en meer structureel geld naar de buurthuizen moet. Na de verzelfstandiging bleek dat vrijwilligers vaak overvraagd worden en dat het volstrekt onverantwoord is om nog verder te bezuinigen op sociaal-cultureel werk. Uit onderzoek, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, blijkt dat er per buurthuis in ieder geval één betaalde kracht nodig is voor de dagelijkse activiteiten. Er moet financiële ruimte zijn voor het beheer, maar zeker ook voor het organiseren en uitvoeren van maatschappelijke activiteiten. In dat kader is het een overweging om budget voor maatschappelijke activiteiten in de wijken (deels) over te hevelen van de Sociale Wijkteams naar de zelfstandige buurtcentra.

Erfpacht

Het is goed dat er in het verleden huizen zijn verkocht die zijn gebouwd op grond waarop erfpacht rustte. Door deze constructie was het namelijk mogelijk de woningen voor een lagere prijs aan te kopen. Voor de erfpacht werd meestal een bedrag afgesproken voor vijftig jaar. Het is echter altijd mogelijk geweest om de erfpacht af te kopen. Sinds 2007 vraagt de gemeente daar marktconforme prijzen voor – voordien was de afkoopsom voor eigenaren vaak heel erg laag. GroenLinks vindt dat er duidelijk gecommuniceerd moet worden over deze erfpachtregeling. Waarbij duidelijk gemaakt moet worden op basis van welke berekeningen de afkoopsom tot stand is gekomen. GroenLinks denkt dat het erfpachtsysteem nog steeds bruikbaar is bij gebieden die moeilijk te ontwikkelen zijn. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijventerrein HoogTij. Een erfpachtconstructie kan soms net het zetje geven dat nodig is om ontwikkelingen in gang te brengen.

Riolering

Inwoners van Zaanstad betalen hoge vaste lasten in vergelijking met inwoners van andere steden. Dat heeft onder meer te maken met de hoge kosten die voor riolering gemaakt worden, en dat heeft weer te maken met de uitgestrektheid van de gemeente en de slappe bodem waarop we wonen. In het onderhoud van riolering is een achterstand. Er zijn nog steeds (dijk)woningen die niet zijn aangesloten. GroenLinks vindt dat er een inhaalslag gemaakt moet worden. Er moet een duidelijk overzicht komen wat nog voor de riolering gebruikt moet worden en wat nodig is voor de aanpak van de klimaatadaptatie - bijvoorbeeld voor het aanleggen van waterpleinen.

Hembrugterrein

Dit prachtige monumentale terrein wordt de laatste jaren ‘teruggegeven aan de stad’. Het is uitstekend dat de monumenten worden opgeknapt en dat het gebied beter toegankelijk wordt gemaakt voor inwoners. GroenLinks vindt het zeer belangrijk dat het ‘oerbos’ behouden blijft. Ook zien wij graag dat de monumentale sfeer behouden blijft. Liefst hadden we gezien dat het Hembrugterrein getransformeerd zou worden tot een soort Westergasfabriekterrein. Een plek waar veel aandacht is voor culturele bedrijvigheid, evenementen en kleinschalige (maak)industrie. De gemeenteraad heeft echter besloten dat er nieuwbouw mag komen op het Hembrugterrein. Wij zullen scherp in de gaten houden dat het gebied niet verandert in een veredelde Vinexwijk. De unieke monumentale sfeer én de unieke natuurwaarden (waaronder het oerbos) moeten behouden blijven.

Zaanse Schans

Een van de drukst bezochte toeristische attracties van Nederland. Jaarlijks komen er 1,9 miljoen mensen naar de Zaanse Schans en het is de verwachting dat dit aantal uitgroeit naar drie miljoen in 2030. Het is belangrijk om deze groei niet ten koste te laten gaan van de sfeer van de Zaanse Schans. We zijn er niet voor dat er een hek om de Schans wordt gezet en dat er entree wordt geheven. Het is echter wel logisch dat er gekeken wordt naar mogelijke ‘verdienmodellen’. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van dagkaarten waarmee je meerdere locaties (molens, musea) kunt bezoeken.

Terugdringen vuurwerk

GroenLinks pleit al jarenlang voor het terugdringen van vuurwerk. Elk jaar ontvangen wij brieven, mailtjes en telefoontjes van mensen die de laatste weken van het jaar nauwelijks over straat durven te gaan. Ook horen we regelmatig verhalen over doodsbange huisdieren. GroenLinks houdt van tradities en wij zouden een grootse (door de gemeente georganiseerde) vuurwerkshow (of nog beter: een milieuvriendelijke lichtshow) kunnen waarderen. Wij vinden echter dat consumenten zich beter niet met vuurwerk bezighouden. Het zorgt elk jaar voor ongelooflijk veel materiële schade en een enorme piek van luchtvervuiling. Ook belanden jaarlijks meerdere mensen in het Zaanse ziekenhuis (of in het Brandwondencentrum in Beverwijk). Het vuurwerk wordt elk jaar krachtiger en daarmee onveiliger. Het is de taak van de gemeente om hier paal en perk aan te stellen. Bijvoorbeeld door meer vuurwerkvrije zones in te stellen, de vuurwerkverkoop en zeker ook de vuurwerkdemonstraties aan banden te leggen én door op scholen meer informatie te geven over de gevaren van (illegaal) knalvuurwerk. In 2016 hebben we samen met enkele andere organisaties een manifest aan de burgemeester aangeboden om het Zaanse vuurwerkbeleid aan te passen.

Noordzeekanaalgebied

Het Noordzeekanaalgebied is zeer uitgestrekt. Op HoogTij vinden diverse ontwikkelingen plaats. Er vestigen zich steeds meer bedrijven. De milieucategorie is hoog, wat betekent dat het gebied ook toegankelijk is voor ‘vieze industrie’. GroenLinks vindt dat Zaanstad hier kritisch naar moet kijken. Veel van deze vieze industrie levert nauwelijks werkgelegenheid op (veel werk is gerobotiseerd en geautomatiseerd) en vermindert de aantrekkelijkheid van het terrein sterk. Het zal soms ander (wenselijker) gebruik zelfs onmogelijk maken. We blijven er daarnaast voor pleiten dat in alle havens in het Noordzeekanaalgebied walstroom wordt aangelegd.

Achtersluispolder

Er zijn plannen om de Achtersluispolder te transformeren. In plaats van industrie moet hier woningbouw komen. Wij denken dat deze locatie strategisch uitstekende kansen biedt. Het is dicht bij de beoogde Haven-Stad (een forse uitbreiding van 40 tot 70 duizend woningen van Amsterdam). Op dit moment is er tamelijk veel leegstand in de Achtersluispolder. Ook zijn er vele niet erg locatiegebonden bedrijven gevestigd (zoals autobedrijfjes, productiebedrijfjes, enzovoort). Het zou goed zijn als er een masterplan wordt opgesteld voor de Achtersluispolder. De gemeente moet terreinen die leegstaan anders bestemmen en/of opkopen en een andere functie geven. Het gebied kan langzamerhand transformeren in een woongebied. Om dit in gang te krijgen kunnen bijvoorbeeld eerst tiny houses worden toegestaan. De nautische bedrijven kunnen grotendeels behouden blijven in de Achtersluispolder.

Cliëntenparticipatie

Zaanstad heeft sinds kort een ander beleid voor cliëntenparticipatie. Als gevolg van dit beleid worden organisaties voor bepaalde doelgroepen (zoals de Seniorenraad en de WMO-raad) afgeschaft. Hierdoor gaat veel kennis en ervaring verloren. Ook ontbreekt er een goede klachtenregeling. GroenLinks is kritisch over dit nieuwe beleid en wil in de toekomst graag de ervaring en kennis van de doelgroepenorganisaties blijven betrekken bij te maken keuzes.

Betrekken adviesorganisaties

Het is belangrijk om adviesinstanties te betrekken bij de vormgeving van de openbare ruimte. Veilig Verkeer Nederland geeft deskundige adviezen over de veiligheid voor verkeersgebruikers. Ook de Fietsersbond Zaanstreek denkt graag en deskundig mee over fietsvoorzieningen en fietsroutes in de stad. De Rolstoelrijders is een andere actieve organisatie. Zij onderzoeken de openbare ruimte op rolstoeltoegankelijkheid en adviseren erover. De gemeente moet openstaan voor dergelijke deskundigen.

Regionale samenwerking: Vervoersregio

Op het gebied van vervoer werkt Zaanstad samen met veertien andere gemeenten in de omgeving. Dit wordt de Vervoersregio (voorheen de Stadsregio) genoemd. De leden van dit orgaan worden gekozen uit alle deelnemende gemeenteraden. Mede door GroenLinks is de democratische legitimiteit van dit orgaan op de agenda gezet. Er gaat veel geld om in de Vervoersregio en wij vinden het belangrijk dat Zaanstad een evenredig deel van dat geld krijgt dat aan openbare ruimte en (fiets)infrastructuur wordt besteed.

Regionale samenwerking: MRA

De onderwerpen ‘wonen’ en ‘economie’ komen bij de MRA (Metropool Regio Amsterdam) aan de orde. De MRA was tot voor kort een tamelijk ondoorzichtig orgaan. GroenLinks heeft zich hard gemaakt om de transparantie te vergroten. Wij zijn ervoor om namens onze gemeente één of twee ambassadeurs te benoemen die zich op de hoogte stellen van alle relevante stukken. Daarnaast zijn er regionale deelraden gevormd (bijvoorbeeld over het onderwerp wonen) met de gemeenten van Zaanstreek/Waterland. Het is uiterst belangrijk om met onze buurtgemeenten af te stemmen over deze belangrijke dossiers.

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen