Wonen in Zaanstad

Urbanisatie. Je ziet het overal in de wereld. Er is een grote trek naar de stad. Mensen verlaten het platteland en wonen op die plekken waar het gebeurt: steden. In Nederland zie je deze trend met name in Amsterdam en omgeving. Een bijkomend effect is dat er een toenemend gebrek aan woonruimte is. w

Meer woningen

Ook in Zaanstad zijn er plannen voor nieuwbouw. Er wordt gesproken over een bouwopgave van vijftien- tot twintigduizend woningen. GroenLinks vindt het belangrijk dat er gebouwd wordt naar behoefte. De wachtlijst voor sociale woningbouw is enorm gestegen. Als (jonge) starter op de woningmarkt moet je al gauw meer dan negen jaar wachten op een woning. Er moet daarom veel bijgebouwd worden voor jongeren.

Bestaande woningkwaliteit verbeteren

Daarnaast moet de bestaande voorraad woningen kwalitatief verbeterd worden. Van de circa 65 duizend woningen is een groot percentage (zeer) energie-onzuinig. De gemeente moet huiseigenaren stimuleren en ondersteunen om te verduurzamen. Dit kan onder andere door subsidies en/of goedkope leningen te verstrekken. Zaanstad neemt deel aan het landelijke fonds dat leningen verstrekt om funderingsherstel uit te laten voeren. GroenLinks vindt het belangrijk dat de funderingsproblematiek volop onder de aandacht blijft. En wanneer er nieuwe funderingen worden aangelegd, is het verstandig om meteen te bekijken of de woningen energiezuiniger gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door funderingspalen te plaatsen die aardwarmte kunnen omzetten naar elektriciteit. Ook moet de gemeente oog houden voor de mensen die niet van deze landelijke regeling gebruik kunnen maken en anderszins steun nodig hebben.

Leeftijdloos

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Dat is een goede ontwikkeling: je woont nergens zo fijn als in je eigen huis, in je eigen vertrouwde omgeving. Woningen voor ouderen moeten voldoen aan andere eisen. Ze hoeven niet zo groot te zijn als eengezinswoningen. Bij voorkeur zijn seniorenwoningen gelijkvloers, aangepast aan de leefstijl van de ouderen en op korte afstand van dagelijkse (ouder)voorzieningen. Omdat deze woningen schaars zijn, blijven veel ouderen wonen in een vaak minder ideaal gezinswoning. Dat heeft tot gevolg dat er minder doorstroming is en dat de wachtlijsten groeien. Passender seniorenwoningen zijn daarom een must. De gemeente kan verhuishulp aanbieden om verhuizen voor ouderen te vereenvoudigen. Diverse verzorgingshuizen zijn gesloten de afgelopen jaren. Het is belangrijk dat de verzorgingshuizen die overblijven goed verdeeld zijn over de stad. We zijn ook voor de zogenaamde ‘kangoeroewoningen’, die het mogelijk maken dat mantelzorgers dichterbij wonen en gemakkelijker ondersteuning kunnen bieden.

De hoogte in!

GroenLinks vindt het belangrijk dat er veel (passende) woningen bij worden gebouwd. Daarnaast moeten de groene buitengebieden behouden blijven. Deze gebieden zijn de ‘longen’ van onze stad. Daarom zijn wij een groot voorstander van binnenstedelijk bouwen. We begrijpen dat er om die reden veel behoefte is aan hoogbouw. Zeker rondom treinknooppunten zijn er volop mogelijkheden om hoogbouw te ontwikkelen. Het voordeel is dat deze locaties uitstekende vervoersmogelijkheden bieden en bewoners er niet afhankelijk zijn van hun auto. Er zijn steeds meer technische mogelijkheden om hoogbouw te voorzien van zonnepanelen en/of groene daken en gevels. Dit helpt de opwarming (hittestress) in steden tegen te gaan.

Nieuwe woongebieden

Amsterdam heeft kortgeleden plannen bekendgemaakt voor een nieuwe woonwijk (Haven-Stad) met maar liefst 40 tot 70 duizend woningen. Een dergelijk project zal een grote invloed hebben op Zaanstad. Temeer de wijk grenst aan Zaanstad – alleen het Noordzeekanaal ligt er tussen. Sommige oude bedrijventerreinen in Zaanstad kunnen uitstekend getransformeerd naar woonomgevingen. Het is goed dat er onderzocht wordt of de Achtersluispolder een woongebied kan worden. Veel van de bedrijvigheid die hier nu bestaat, kan geleidelijk verplaatst worden naar HoogTij of andere bedrijventerreinen. Sommige bedrijvigheid, zoals de nautische bedrijven, kan prima in de Achtersluispolder blijven. Op andere plekken in de stad moet daadkrachtig worden opgetreden om langdurig leegstaande gebouwen om te turnen tot woningen. Er zijn veel kantoorpanden en bedrijfspanden die al jarenlang leegstaan en die uitstekend geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw. De gemeente moet daar actiever beleid op maken en pandeigenaren stimuleren (en zo mogelijk dwingen) om hun vastgoed op een maatschappelijk waardevolle manier in te zetten.

Nieuwbouw klimaatneutraal

Alle woningen die gebouwd worden moeten van een kwalitatief hoog niveau zijn. Een belangrijke doelstelling is om in Zaanstad (en in heel Nederland) van het aardgas af te komen. Voor iets meer dan vierduizend euro is het mogelijk om ervoor te zorgen dat een nieuwbouwwoning op een andere manier wordt verwarmd. Wij denken dat een dergelijke investering gemakkelijk binnen een paar jaar tijd kan worden terugverdiend. En dan hebben we het alleen nog maar over het terugverdienen van de financiën. Qua CO2-reductie is de investering nog sneller terugverdiend. GroenLinks vindt dat er te allen tijde gestreefd moet worden naar klimaatneutrale woningen en gebouwen. Dat is realistisch wanneer er efficiënt gebruikgemaakt wordt van isolatie, zonnepanelen, windenergie, koude- en warmteopslag, warmtepompen en wat nog meer mogelijk is. In gesprekken met ontwikkelaars moet de gemeente deze duurzaamheidseis nadrukkelijk op tafel leggen.

Bestaande bouw

Ook de bestaande woningvoorraad moet energiezuiniger gemaakt worden. Dit vraagt onder andere nauwe samenwerking met woningbouwcorporaties. Bijvoorbeeld bij de planning van een warmtenetwerk. De komst van een warmtenetwerk is een uitstekend moment om ook verdere renovaties door te voeren in bestaande woningbouw.

 

 

 

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen