Werken in Zaanstad

Van oudsher zijn hier vele banen in de (maak)industrie. De Zaanstreek staat bekend om z’n cacao, z’n koekjes, z’n mosterd, z’n verf en z’n grafische industrie. De werkgelegenheid in deze sectoren neemt (flink) af. Dat heeft te maken met robotisering, met de uitbesteding van werk aan lagelonenlanden en soms ook, simpelweg, met een teruglopende vraag. Ondernemers hebben vaak te maken met verschillende afdelingen, GroenLinks is voor het instellen van een ondernemersloket.

Groeisectoren

In andere sectoren neemt de werkgelegenheid juist toe. Zoals bijvoorbeeld in de bouwsector. Tijdens de crisisjaren was er ook in deze sector een terugloop van banen, maar nu het economisch beter gaat, zie je een gestage groei. Dat is een goede ontwikkeling. Ook in andere sectoren stijgt het aantal banen. Het nieuwe centrum van Zaandam heeft behoorlijk wat banen in de retail-sector opgeleverd. En ook de horeca biedt de laatste tijd veel werkgelegenheid.

Toerisme

De toeristische sector is een andere sterke groeier. Het aantal hotelovernachtingen in Zaanstad neemt elk jaar toe, net als het aantal bezoekers aan Zaanse Schans, Zaandam Centrum en Wormerveer. De toeristische sector biedt een grote verscheidenheid aan banen. Banen in de horeca, de fietsverhuur, souvenirwinkels, enzovoort. Een deel van deze banen is erg seizoensgebonden en over het algemeen zijn het behoorlijke schone/groene banen. GroenLinks vindt het belangrijk om de toeristische sector zo duurzaam en schoon mogelijk te laten zijn. De gemeente kan daaraan bijdragen door elektrisch toeristenvervoer en duurzaam toerisme te stimuleren.

Groene banen

De vergroening van de economie levert ook in andere sectoren veel nieuwe (schone) banen op. Steeds meer mensen werken in de woningisolatie of zonnepanelenbranche. Ook vinden steeds meer mensen emplooi in de recycling/grondstoffenscheiding en de innovatieve elektrotechniek. Wij vinden het belangrijk dat de groei van het aantal ‘schone’ banen flink wordt gestimuleerd. Er kunnen de komende jaren in Zaanstad hopelijk nog honderden banen in deze sector gecreëerd worden. Bedrijventerrein HoogTij zou daar volop ruimte aan moeten bieden.

Afstand tot arbeidsmarkt

Er is en blijft altijd een behoorlijke groep mensen die niet zo gemakkelijk werk vindt. Het gaat om ouderen, mensen met weinig werkervaring, laagopgeleiden en mensen die anderszins een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. GroenLinks vindt het belangrijk dat ook deze mensen gestimuleerd worden om mee te blijven doen in de samenleving. We zijn echter niet voor een sollicitatieplicht, verplichte tegenprestaties, kortingen op bijstandsuitkeringen of strengere controles. Te rigide regressief beleid leidt ertoe dat mensen die het toch al niet makkelijk hebben, het nog zwaarder krijgen. Zij kunnen in een neerwaartse spiraal worden gedrukt, waarbij ‘financiële problemen’, ‘depressiviteit’ en ‘afstand tot de samenleving’ sleuteltermen zijn. Dat is voor niemand goed, ook niet voor de samenleving als geheel. Sterker nog, wij denken dat een ‘regelarme bijstand’ voor velen een goede oplossing zou zijn. Mede dankzij GroenLinks wordt er in Zaanstad een pilot gehouden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te stimuleren hun mogelijkheden te ontwikkelen. Dit kan ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk zijn. Dat is zinvoller dan te blijven hameren op sollicitatieplicht.

SROI (Social Return on Investment)

Wanneer Zaanstad een aanbesteding doet, dan heeft de winnaar van de aanbesteding ook SROI-verplichtingen. Dat betekent dat het bedrijf verplicht is dat 5% van het personeel dat in dienst wordt genomen bijstandsgerechtigd is ofwel beperkingen heeft op fysiek of psychisch gebied. Alleen in bijzondere gevallen kan daar een ontheffing voor worden gegeven. GroenLinks vindt dat de verplichte 5% strenger gehandhaafd moet worden en dat het de ambitie moet zijn dat 100% van de bedrijven de SROI-verplichting haalt. Op dit moment voldoet slechts 75% aan de SROI-verplichting.

Baanstede

Baanstede is heel lang de sociale werkvoorziening geweest van Zaanstreek-Waterland. Baanstede kampte met stijgende financiële tekorten. Onder meer omdat de Rijkssubsidie lager was dan het loon dat de werknemers kregen. Er is daarom gezocht naar een andere organisatievorm. Per 1 januari 2018 is er een Participatiebedrijf van Zaanstad en Purmerend, waar behalve de mensen van Baanstede, ook de mensen uit de Wajong, de WIA en alle mensen die volgens de Participatiewet moeten participeren in dienst zullen treden. Gelukkig behouden alle mensen van Baanstede hun werk tegen dezelfde voorwaarden. GroenLinks vindt het belangrijk dat er een beschutte werkplaats blijft waar ook de juiste begeleiding gegeven wordt.

Basisinkomen

Door robotisering en de toenemende arbeidsproductiviteit zullen er steeds minder banen zijn. Het zou goed zijn om anders te leren kijken naar het concept werk. Wat is er tegen kortere werkweken, zodat meer mensen aan de slag kunnen? Zou het niet verstandig zijn om bepaalde werkzaamheden die nu niet financieel beloond worden (zoals vrijwilligerswerk bij verenigingen en op scholen), in de toekomst serieuzer te waarderen? En wat is er tegen een basisinkomen voor iedereen? We leven toch niet om te werken? Laat het uitgangspunt weer dat ‘goede leven aan de Zaan’ zijn! Internationaal zijn er enkele positieve experimenten uitgevoerd met een basisinkomen. Ook in Nederland zijn er experimenten gaande (onder andere in Wageningen, Utrecht, Groningen en Tilburg). GroenLinks wil graag in Zaanstad een experiment uitvoeren voor de invoering van een basisinkomen.

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogrammma 2018 - 2022

Onze plannen