Wat hebben we bereikt?

Ook als oppositiepartij kun je een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid van een stad. De afgelopen jaren heeft GroenLinks veel onderwerpen op de agenda gekregen én veel veranderingen weten door te voeren. Hieronder een paar voorbeelden, gerangschikt per thema.

 

 

Groen/duurzaamheid

Dankzij een motie van GroenLinks wordt er een energieneutrale school gebouwd in Wormerveer. Een andere motie verplicht ontwikkelaars inzichtelijk te maken wat de extra kosten zijn om een woning energieneutraal op te leveren. Dankzij de motie stadshout gaat hout van gekapte bomen niet verloren, maar wordt het hergebruikt voor stadsmeubilair. Een motie over groen bankieren is aangenomen. Er vindt betere communicatie plaats over mogelijke groenadoptie. Massale bomenkap in Kogerveld is voorkomen. Er zijn subsidies ingesteld voor de aanleg van groene gevels en groene daken. Dankzij een motie van ons wordt biodiversiteit bevorderd en worden we eens in vijf jaar op de hoogte gebracht over de vorderingen daarvan. Ook hebben we in deze periode de Nota Groen opgesteld en aangeboden aan het college. Veel aanbevelingen die hier in staan, zijn of worden overgenomen.

 

Sociaal

Mede dankzij GroenLinks is er een pilot gekomen voor minder regels voor bijstandsgerechtigden (Zaanse Bijstand op Maat). Ook dankzij onze inspanningen is de Zomerschool behouden en kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, een vergoeding krijgen voor zwemlessen. We hebben er tevens voor gezorgd dat de opvang van vluchtelingen zo goed mogelijk heeft plaatsgevonden. We zijn blijven aandringen op monitoring van het aantal banen. We hebben extra geld voor buurthuizen geregeld. Tijdens de onrust rondom Poelenburg, hebben wij er met de motie “Positief Poelenburg” voor gezorgd dat er oog kwam voor de sociale voorzieningen in de buurt. Er is meer aandacht gekomen voor eenzaamheid, LHBT’ers in de Zaanstreek, suïcidepreventie en de opvang en begeleiding van verwarde personen. Een motie van ons heeft er toe geleid dat in Zaanstad een regenboogzebra is aangelegd. Er is een motie aangenomen over betere communicatie met onze bewoners. We hebben ook gezorgd voor meer aandacht voor privacy in de verordeningen. Samen met andere partijen hebben we met een motie aangedrongen op betere toegankelijkheid van openbare gebouwen.

 

Leefomgeving 

Mede om jongerenoverlast te voorkomen, worden er wifiplekken aangebracht bij speelplaatsen. Een motie voor vuurwerkvrije gebieden is aangenomen. Bij het stadhuisplein in Zaandam is een watertappunt gekomen, de aanleg van andere tappunten wordt voorbereid. Door het project ‘Echte Burgerparticipatie’ krijgen inwoners een betere kans om mee te praten over (gewenste) ontwikkelingen in hun wijk. Onze motie over het opstellen van een Plan van Aanpak Toerisme vond brede steun. Het afkopen van fietsparkeervoorzieningen bij nieuwbouwprojecten is niet meer mogelijk. Onze motie voor betere bewegwijzering van fietsparkeerplaatsen is wel aangenomen maar helaas nog niet uitgevoerd. Op diverse momenten hebben we (helaas niet altijd met succes) gepleit voor verkeersveiligheid, onder andere in Westerkoog (busbrug), de Westzijde, Westzaan en Wormerveer (Zaanbocht).

 

Cultuur

GroenLinks is vóór de bouw van een cultuurhuis. Het is belangrijk dat het een thuis wordt voor iedere cultuurliefhebber in Zaanstad. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat er aangepaste prijzen zullen gelden voor amateurorganisaties én dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor organisaties uit alle delen van de stad. Ook zullen er activiteiten in andere delen van de stad georganiseerd blijven worden.