Wat hebben we bereikt?

Elke politieke partij wil het liefst dat het eigen verkiezingsprogramma volledig wordt uitgevoerd. Maar dat is een utopie, ook voor GroenLinks. Onze partij maakt sinds 2002 deel uit van het College van Zaanstad, en sindsdien mochten wij dus een wethouder leveren. Robert Linnekamp heeft zich in de loop der jaren sterk gemaakt voor onderwerpen als Inverdan, de stadsregio, het dierenwelzijn, onderwijs, verkeer en het Zaanse milieu. Doordat wij in Zaanstad al bijna twaalf jaar meebesturen, hebben we - als relatief kleine partij – redelijk veel invloed kunnen uitoefenen op het reilen en zeilen in de stad. Veel van wat de afgelopen jaren bereikt is, zou niet zijn bereikt zonder onze steun. Daar zijn wij trots op. Er blijven daarnaast nog heel wat zaken over, die wat ons betreft beter hadden gekund. Hieronder volgt een opsomming van de mede dankzij ons bereikte punten.

GROEN

 • Mede dankzij GroenLinks heeft de gemeente vastgehouden aan het binnenstedelijk bouwen. De unieke buitengebieden van Zaanstad zijn daardoor zoveel mogelijk behouden gebleven.
 • GroenLinks heeft de afgelopen jaren regelmatig gepleit voor een herplantplicht. We zijn er trots op dat deze plicht er is gekomen: voor elke gekapte boom komt er minimaal weer een terug. Op deze manier wordt de bomenpopulatie goed in stand gehouden. GroenLinks zal zich hier ook de komende periode hard voor maken.
 • Er is door ons geknokt om in de stad groene plekken te behouden. Wij willen geen groene ruimten opofferen voor parkeerplekken. Geen zwart asfalt in de plaats van groene grasstroken! 
 • Een aantal bedrijventerreinen is duurzamer geworden. In samenwerking met scholieren van het Regiocollege, is er in de Achtersluispolder een vooruitstrevend project gestart. Andere bedrijventerreinen in Zaanstad hebben eveneens interesse getoond om duurzamer te worden en daar inmiddels actie voor ondernomen.
 • Diverse scholen in Zaanstad nemen deel aan een project waarbij ze zonnepanelen op hun dak krijgen. Mede op initiatief van GroenLinks zijn vele overheidsgebouwen energiezuiniger geworden. Het gemeentehuis is daar een uitstekend voorbeeld van.
 • De gemeente Zaanstad is koploper op het gebied van elektrisch vervoer. Er zijn elektrische auto’s en scooters voor ambtenaren beschikbaar en er zijn in Zaanstad diverse oplaadpunten geplaatst. Het zorgt voor minder luchtvervuiling en een lagere CO2-uitstoot.
 • Het vervoer over water is milieuvriendelijker geworden. Boten kunnen tegenwoordig gebruikmaken van walstroom, wat een aanzienlijke CO2-vervuiling (dieseluitstoot) helpt voorkomen.
 • Er is de laatste jaren fors bespaard op de verlichting in de openbare ruimte. GroenLinks wil dat er nog meer wordt ingezet op led-verlichting en energiebesparende sensoren. Op dat gebied vinden er veel technische ontwikkelingen plaats, waar de gemeente Zaanstad voor open moet staan.
 • Het afval in Zaanstad wordt steeds beter gescheiden (sinds enige tijd kun je ook je plastic apart afvoeren) en er wordt steeds handiger gebruikgemaakt van ondergrondse containers.
 • Het duurzaamheidsfonds is gevuld met de opbrengst van de overdracht van de afvalinzameling. Onder voorwaarden kan ook een deel van de opbrengst van de NUON-aandelen worden aangewend voor dit fonds. Dankzij dit fonds kunnen we de komende jaren blijven investeren in het groener maken van onze stad! Voor GroenLinks Zaanstad is het evident dat de gelden van dit fonds bestemd blijven voor projecten die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.

LINKS

 • Het percentage sociale woningbouw is gelijk gebleven. Nog altijd is 30% van de nieuw gebouwde woningen bestemd voor de sociale sector. Dat vinden wij een goede zaak. Veel andere partijen pleiten vooral voor het bouwen van duurdere woningen, maar wij zien – zeker in deze crisistijd – vooral een groeiende behoefte aan betaalbare woningen.
 • GroenLinks heeft er regelmatig voor gepleit meer aandacht te besteden aan jongerenhuisvesting. De wachttijden zijn lang, en diverse kantoorpanden staan leeg. Er is een motie aangenomen om te onderzoeken of daar wat aan gedaan kan worden.
 • We hebben ons sterk gemaakt om betere preventie te bieden bij de schulddienstverlening. Zeker in economisch zware tijden is dat een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Preventie kan bovendien voorkomen dat mensen écht diep in de schulden raken.
 • GroenLinks heeft aandacht gevraagd om de jongerenparticipatie te bevorderen. Door GroenLinks is er een thema-avond georganiseerd over ‘jongeren en vrijwilligerswerk’. Het is belangrijk jongeren te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke leven.
 • Gelukkig is de sportpas gebleven. Dat betekent dat kinderen van gezinnen met een minimuminkomen kunnen blijven sporten. Mede dankzij onze inzet is er bovendien een vangnet voor minima ingesteld toen het schoolzwemmen werd afgeschaft.
 • Dankzij GroenLinks is er meer aandacht gevraagd voor mantelzorgers en vrijwilligers. Er komt steeds meer druk op hun schouders te liggen. De gemeente moet de vinger aan de pols houden en ervoor zorgen dat deze belangrijke pilaren van de maatschappij niet overbelast raken.
 • GroenLinks is er trots op dat er zo ontzettend veel verschillende culturen op harmonieuze wijze samenwonen in onze stad. Het is een voorbeeld van onze krachtige Zaanse samenleving, die van oudsher gewend is andere culturen gastvrij te ontvangen.

DIVERS

 • Op sportgebied blijft de nadruk liggen op de breedtesport. GroenLinks vindt het belangrijker dat er goede basisfaciliteiten zijn dan topsportlocaties.
 • Het is goed dat er een nieuw zwembad in Zaanstad noord gebouwd wordt.
 • Zaanstad geeft in vergelijking met andere gemeenten bijzonder weinig geld uit aan cultuur. Wij hebben ons sterk gemaakt om de culturele basisvoorzieningen intact te houden. Om deze basis ook in de toekomst te waarborgen, zijn wij een voorstander van clustering van cultuur.
 • Het centrum van Zaandam is door de opknapbeurt aantrekkelijker geworden. Het winkelaanbod is gevarieerder. Mede daardoor vallen de economische cijfers in Zaanstad mee in vergelijking met die in andere steden. Er komen zo’n 30% meer bezoekers dan vóór de ontdemping van de gracht.
 • Het aantal parkeerplaatsen voor fietsen is sterk toegenomen. We zijn trots op het Fietsenpakhuis in de Vinkenstraat. Hier is plaats voor 700 stalen rossen. Ook op het Noordschebos is volop ruimte voor fietsen van forenzen. Maar het moet nog beter worden! Doordat de spoorwegoverbouwing nog niet is doorgegaan, is de situatie voor fietsers niet optimaal. GroenLinks blijft zich hardmaken voor fietsparkeerplekken in de nabijheid van stations. Zoals dat bijvoorbeeld succesvol in Wormerveer is gebeurd.
 • Voor fietsers is de snelle fietsverbinding tussen noord en zuid ideaal. Als forens fiets je vliegensvlug naar het Hembrug-pontje en vanaf daar ben je zo in Amsterdam.
 • Er is een overeenkomst getekend voor een Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding (HOV) met Amsterdam. Op dat gebied zullen er nog positieve ontwikkelingen volgen. Enthousiast zijn wij over de zomerse bootverbinding met Amsterdam. Milieuvriendelijk en leuk voor toeristen!
 • Qua dierenwelzijn scoort Zaanstad eveneens goed. Niet voor niets heeft de Dierenbescherming in 2012 de Vogelopvang Zaanstreek een prijs uitgereikt.
 • Het onderhoud aan scholen is de afgelopen tijd flink onder handen genomen. Het middelbaar onderwijs ‘zit er inmiddels goed bij’, de komende periode is het primair onderwijs aan de beurt.
 • Dankzij GroenLinks zijn de gemeentelijke loketten vaker open. Je kunt op verschillende dagen ook in de avonduren je paspoort verlengen.
 • Op financieel gebied is Zaanstad ‘in control’. Wij juichen het toe dat de kosten voor de inhuur van derden sterk is gedaald.
 • Aan het Hembrugterrein is de afgelopen tijd flink gewerkt. De monumenten worden opgeknapt, de unieke flora en fauna (het oerbos) beschermd en verzorgd. Langzaam wordt een deel van het terrein ‘teruggegeven’ aan de inwoners van Zaanstad.
 • GroenLinks heeft er voor gezorgd dat de gemeenteraad ook op zichzelf gaat bezuinigen.