Samen leven in Zaanstad

We leven niet meer in de jaren vijftig. Mensen zijn mondiger geworden. We nemen niet meer voetstoots aan wat de dominee, de pastoor, de dokter of het schoolhoofd beweert. We weten zelf wat er leeft in de wereld en willen daarom meedoen, meedenken, meebeslissen. Zaanstad heeft de laatste jaren geëxperimenteerd met ‘burgerparticipatie’. In het project MaakZaanstad zijn (vaak matig geslaagde) pogingen gedaan om de inwoners van Zaanstad een stem te geven. GroenLinks was erg kritisch over de experimenten. Het bereik was zeer beperkt en inwoners kregen nauwelijks een echte kans om hun mening te geven. Laat staan dat er iets met die mening werd gedaan. Burgerparticipatie vraagt van politici een open houding en het talent om ‘los te laten’.

Echte burgerparticipatie

Op initiatief van GroenLinks is in 2016 de projectgroep ‘Echte Burgerparticipatie’ in het leven geroepen. De werkgroep heeft gestudeerd op ‘nieuwe vormen’ van democratie en burgerparticipatie. Een drietal participatie-experimenten is voorgesteld aan de gemeenteraad. Op dit moment loopt het project “De wijk is van iedereen”. Via loting worden willekeurige inwoners uitgenodigd om mee te denken over hun wijk. Er is budget vrijgemaakt om daadwerkelijke wijkverbeteringen door te voeren. Het experiment vindt plaats in Assendelft Noord. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met een “Motiemarkt”. Dit wordt een bijeenkomst waar raadsleden ideeën kunnen ‘adopteren’ van enthousiaste bewoners. Uiteindelijk kunnen deze ideeën worden omgezet in concrete raadsvoorstellen. Het derde experiment is het “Lagerhuisdebat”, waarbij het de bedoeling is inwoners een paar keer per jaar te betrekken bij politieke stellingen, op verschillende locaties in Zaanstad. GroenLinks vindt het belangrijk om te blijven onderzoeken hoe inwoners zo goed mogelijk betrokken kunnen worden bij de lokale politiek.

Opvang vluchtelingen

In 2015 werden er op een drietal plaatsen in Zaanstad vluchtelingen opgevangen. Een van de noodlocaties was het Burgemeester In ’t Veldpark. Daartegenover ontstond een prachtig voorbeeld van een burgerinitiatief. De Noorderkerk werd maandenlang gevuld door vrijwilligers die Nederlandse les gaven aan vluchtelingen of andere activiteiten verrichten. Er werd muziek gemaakt met én voor Syrische vluchtelingen. En ook werden vluchtelingen ondersteund bij hun eerste stapjes richting integratie. De opvang in de Noorderkerk was een lichtend voorbeeld in Nederland – en mede tot stand gekomen dankzij enthousiaste vrijwilligers.

Diversiteit

De samenleving wordt steeds diverser. Het traditionele gezin van een man, een vrouw en twee kinderen is allang niet meer de standaard. Er zijn diverse eenoudergezinnen, samengestelde gezinnen en gezinnen met twee moeders of twee vaders. GroenLinks vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in Zaanstad én dat iedereen zich hier thuis voelt. Het maakt niet uit hoe je eruitziet of wat je seksuele geaardheid is. Mede daarom zetten wij ons voortdurend in voor een zo goed mogelijk LHBT-beleid. We hebben moties ingediend waardoor er ook daadwerkelijk geld is gereserveerd voor dit beleid. Zaandam Roze, het regenboogzebrapad en het Roze Café zijn mooie resultaten hiervan. GroenLinks wil dat er binnen het LHBT-beleid bijzonder aandacht is voor goede voorlichting over seksuele en genderdiversiteit, voor de emancipatie van LHBT’ers binnen culturele en religieuze groepen, en voor openheid en aandacht voor LHBT’ers binnen zorginstellingen. GroenLinks vindt dat alle middelen mogen worden aangewend om discriminatie tegen te gaan, met name ook op de arbeidsmarkt.

Het regenboogzebrapad heeft een belangrijk symbolische functie. Op het bordje bij het zebrapad staat: “In Zaanstad mag iedereen zichzelf zijn” en: “de regenboog symboliseert dat Zaanstad staat voor diversiteit en acceptatie van seksuele minderheden.” GroenLinks vindt het symbolische belang ervan belangrijk. Het symbool roept op tot verdraagzaamheid – acceptatie van anderen! Uiterst belangrijk in een tijd dat je regelmatig wordt opgeschrokken door berichten over homofoob en transfoob geweld.

Toegankelijkheid

Zaanstad moet toegankelijk zijn voor iedereen. De uitvoering van het in 2016 geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van mensen met een fysieke, verstandelijke, zintuigelijke of psychische handicap heeft een hoge prioriteit. Gemeentelijke gebouwen, trottoirs, winkels, horecagelegenheden en andere voorzieningen moeten fysiek toegankelijk zijn. Evenementen dienen getoetst te worden op toegankelijkheid. Een prikkelarme kermis is een voorbeeld van een aspect van toegankelijkheid voor mensen die gevoelig zijn voor harde geluiden. De gemeente moet ondernemers en maatschappelijke partners stimuleren om eveneens werk te maken van toegankelijkheid.

 

 

 

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen