Onderwijs in Zaanstad

Goed onderwijs biedt mensen kansen. In Zaanstad is het gemiddelde opleidingsniveau van oudsher lager dan elders in Nederland. Dat heeft niet alleen te maken met de bevolkingssamenstelling, maar ook met het onderwijsaanbod.

Hoger onderwijs

In Zaanstad bestaat sinds kort een ‘volksuniversiteit’. Dit instituut richt zich uitsluitend op het aanbieden van creatieve cursussen. Een ‘echte’ brede universiteit of hogeschool bestaat er niet in Zaanstad. Gelukkig bevinden er zich twee Amsterdamse universiteiten en diverse hogescholen op treinafstand. GroenLinks denkt niet dat een universiteit kans van slagen heeft in de Zaanstreek. Een hogeschool is enkele jaren geleden helaas ook niet goed van de grond gekomen. Misschien bestaat die kans in de toekomst wel. Zaanstad bruist van de groeiambities die de komst van een Hogeschool kunnen rechtvaardigen.

Middelbaar onderwijs

Het aanbod van middelbaar onderwijs kan beter. Tot voor kort was er een duidelijke scheiding tussen vmbo-scholen en scholen die zich richten op havo- en vwo-onderwijs. Sinds 2016 bestaan er ook havo-kansklassen. Deze klassen moeten de overgang van vmbo naar havo vereenvoudigen. GroenLinks vindt dat de kloof tussen vmbo en havo/vwo op meer manieren verkleind moet worden. Bijvoorbeeld door het instellen van een bredere brugklas of door ‘bredere’ scholen. Dat zou het eenvoudiger maken om door (of terug) te stromen van het ene opleidingsniveau naar het andere. De huisvesting van middelbare scholen is in Zaanstad over het algemeen goed op orde. Ook de sportfaciliteiten zijn toereikend.

Veiligheid op en rond scholen

Fietsroutes van en naar school moeten veilig zijn. Er moet meer aandacht zijn voor verkeerseducatie. En kinderen (of eigenlijk: hun ouders) moeten gestimuleerd worden om lopend of per fiets naar school te komen. Wij maken ons zorgen over de invloed van criminelen op middelbare scholen. Er vindt regelmatige illegale (drugs)handel plaats en dat zorgt voor een toename aan geweldsdelicten. Deze ‘digitale tijd’ levert daarnaast problemen op als sexting en digitaal pesten. GroenLinks wil dat op alle scholen voorlichting wordt gegeven over seksuele diversiteit, seksuele vorming, weerbaarheid/tegengaan seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en discriminatie. Naast preventieve voorlichting is het van groot belang dat elke school een goed bereikbaar meldpunt heeft, waar scholieren (indien gewenst anoniem) melding kunnen maken van grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook. Uiteraard is het wenselijk dat scholieren terecht kunnen bij meerdere vertrouwenspersonen op school.

Primair onderwijs

Basisonderwijs is er voor iedereen, in alle varianten. In elke wijk van Zaanstad bestaat de mogelijkheid om passend primair onderwijs te volgen. De huisvesting van basisscholen kan beter. Veel gebouwen zijn aan vervanging toe. De afgelopen jaren bleek het bepaald niet eenvoudig om nieuwe huisvesting te realiseren. De moeizame voortgang van de bouw van de Toermalijn (Wormerveer), De Werf (Zaandijk) en Et Buut (Zaandam) zijn daar pijnlijke voorbeelden van. Het is belangrijk om buurtbewoners te betrekken bij de bouw van een nieuwe school. Maak duidelijk welke keuzes er door de gemeente gemaakt worden. En benadruk het belang dat kinderen hebben bij goede en frisse schoolgebouwen op een goede locatie. Dat vergroot de kans op draagvlak in de wijk.

Passend onderwijs

GroenLinks vindt dat er passend onderwijs beschikbaar moet zijn voor iedereen. Wij vinden het goed dat er steeds meer Kindcentra komen. Een Kindcentrum is meer dan een brede school. Er is hier ook plaats voor kinderopvang, en er wordt samengewerkt met welzijns- en zorginstellingen en culturele en sportverenigingen. Die samenwerking vindt plaats binnen en buiten reguliere schooltijden. Een Kindcentrum is een plek waar kinderen de hele dag terecht kunnen. De gemeente helpt scholen om de omslag te maken naar deze nieuwe vorm. Bijvoorbeeld door een financiële bijdrage voor eventuele extra benodigde vierkante meters of door de samenwerking met andere instellingen te stimuleren.

Laaggeletterdheid

Er is extra aandacht nodig om de laaggeletterdheid terug te dringen. In Zaanstad wonen relatief veel laaggeletterden (circa 16% van de bevolking). Het belang van taal en het voorkomen van taalachterstand moet in het gemeentelijk beleid verankerd worden. Door middel van verleiding (in plaats van dwang) moeten mensen gestimuleerd worden om taallessen te volgen. De Bieb organiseert veel activiteiten op dit gebied. GroenLinks vindt dat de gemeente de Bieb moet stimuleren en faciliteren om hiermee door te gaan. Tegelijkertijd zou er bij de gemeente meer bewustheid moeten komen dat veel formulieren lastig zijn in te vullen, met name voor laaggeletterden. Omslachtig, onduidelijk taalgebruik, leidt ertoe dat formulieren niet of onvolledig worden ingevuld. Het gebruik van iconen, bijvoorbeeld ook op de website van Zaanstad, zou verhelderend kunnen werken.

Klimaatneutraliteit

GroenLinks vindt het belangrijk dat nieuwe scholen up-to-date en ideaal zijn om onderwijs te geven en te volgen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle scholen op termijn klimaatneutraal zijn. Schoolgebouwen gaan tientallen jaren mee. Een investering op het gebied van duurzaamheid is daarom een verstandige investering die gemakkelijk wordt terugverdiend. Een schoolgebouw heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Een klimaatneutrale school draagt eraan bij dat kinderen bewuster worden van energiegebruik. En het zorgt ervoor dat de vaste lasten omlaag kunnen worden gebracht.

Schooltuinen

Er zijn meerdere schooltuinen in Zaanstad. GroenLinks vindt dat een belangrijke voorziening waar elk schoolkind mee in aanraking moet kunnen komen. Het is zeer leerzaam dat leerlingen kennismaken met het zelf planten en oogsten van groenten. Onderwijsorganisaties kunnen hiervoor samenwerken met natuurorganisaties, volkstuincomplexen en eventueel andere partijen. GroenLinks vindt dat de gemeente er financiële ondersteuning aan moet verlenen.

Voorzieningen voor jongeren

Jongeren moeten zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. Hiervoor moeten voldoende voorzieningen en activiteiten in de buurt aanwezig zijn. GroenLinks steunt initiatieven die jongeren helpen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, bijvoorbeeld op muzikaal of sportief gebied. Een mooi Zaans voorbeeld hiervan is de organisatie ZS Alliance. GroenLinks wil dat elke jongere op school zit of een leerwerktraject volgt. Bij problemen wordt samen met de jongere bekeken wat de oorzaak is. Helaas wordt er soms ook jongerenoverlast ervaren. GroenLinks vindt het belangrijk om eerst met de groep jongeren te praten voordat er boetes en/of beperkingen worden opgelegd. Soms kan een plek om te chillen al heel veel overlast oplossen.

 

 

 

 

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen