Mooi en groen Zaanstad

Er is flink bezuinigd op de openbare ruimte. In bepaalde wijken zie je dat er kuilen in de weg zitten, stoepen scheef zijn of de waterafvoer abominabel slecht is. Ook op het openbaar groen is de laatste jaren bezuinigd. Veel groen is verdwenen. GroenLinks vindt dat hier meer op geïnvesteerd moet worden en achterstanden in het onderhoud ingelopen moeten worden. Daarnaast moet ook de toegankelijkheid van (overheids)gebouwen worden verbeterd.

Schone leefomgeving

Wanneer de kwaliteit van de openbare ruimte minder wordt, gaan mensen er ook minder zorgvuldig mee om. Je ziet op steeds meer plekken zwerfvuil. Wij denken dat een bezuiniging op het aantal prullenbakken en de bezuiniging op het onderhoud daar mede oorzaak van zijn. GroenLinks is tegen het laten adopteren van prullenbakken – volgens ons is zoiets toch echt een overheidstaak. Zwerfvuil is niet alleen lelijk, het kan ook andere negatieve gevolgen hebben. Het vervuilt het water, dieren worden er ziek van of sterven zelfs doordat hun maag helemaal vol raakt van plasticconsumptie. Organisaties als de Zaanse Schonen verrichten ongelooflijk goed werk door eens in de zoveel tijd buurten te verlossen van zwerfvuil. Ook zijn er een paar keer per jaar opschooninitiatieven in wijken. GroenLinks vindt dat de gemeente dergelijke initiatieven moet blijven stimuleren en ondersteunen met gewenste middelen (grijpers, vuilniszakken, handschoenen, enzovoort).

Groenadoptie

Een paar jaar geleden is Zaanstad begonnen met een bezuiniging op het onderhoud van groenvoorzieningen. Het gevolg was dat bepaalde groenstroken ‘omgevormd’ werden. Met omvormen wordt bedoeld dat bomen en struiken vervangen worden door onderhoudsvriendelijker gras. GroenLinks was geen voorstander van deze bezuinigingsmaatregel. Onder de naam groenadoptie wordt inwoners de kans geboden om stroken groen te adopteren om te onderhouden. GroenLinks vindt het prima als inwoners op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het groen in hun leefomgeving, maar vindt het belangrijk dat de gemeente daarbij (desgewenst) ondersteuning biedt.

Groencompensatie

Het komt regelmatig voor dat groen in wijken verdwijnt ten faveure van parkeerplaatsen of bouwprojecten. GroenLinks vindt dat het groen in de wijken behouden moet blijven. En wanneer het groen in een wijk onverhoopt toch verdwijnt, dan moet het gecompenseerd worden.

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt naar verwachting binnen twee jaar ingevoerd. Zaanstad loopt voorop bij de voorbereidingen daarop. De wet maakt gebiedsontwikkelingen eenvoudiger. Veel bureaucratische regels worden overboord gegooid en vergunningen hoeven niet langer bij verschillende loketten te worden aangevraagd. Dat klinkt op het eerste gehoor aantrekkelijk. GroenLinks-landelijk heeft niettemin tegen de invoering van deze wet gestemd. En ook lokaal hebben we ons er steeds kritisch over uitgelaten. Uit vrees dat het nieuwe beleid op gespannen voet zal staan met milieuwetten en overlast op het gebied van stank of geluid. Het maakt dat wij er scherp op moeten letten dat bewoners en andere belanghebbenden tijdig betrokken worden bij (gebieds)ontwikkelingen. En we zullen er bovendien scherp op letten dat de ontwikkelingen niet ten koste gaan van het (leef)milieu.

GroenLinks is voor bewustwordingscampagnes over zwerfvuil. Kinderen (en veel volwassenen) beseffen nauwelijks de negatieve gevolgen van rondslingerend plastic. Plastic wordt gegeten door vogels omdat het lekker ruikt. Maar als het eenmaal in de vogelmaag zit, kan het plastic niet worden verwerkt. Hierdoor raken vogelmaagjes vol met nutteloos materiaal. De vogel kan geen andere (voedingsrijke) stoffen meer binnenkrijgen en sterft; letterlijk volgevreten. Dergelijke kennis kan eraan bijdragen dat mensen bewuster omgaan met afval. Geen (water)ballonnen laten slingeren in het milieu, geen verpakkingsmaterialen en petflessen in park of bos achterlaten.

Nota Groen

In de afgelopen periode heeft GroenLinks een eigen Nota Groen opgesteld. Daarin hebben wij een inventarisatie gemaakt van het huidige groen in parken en wijken in Zaanstad. Ook hebben we aanbevelingen en verbeterpunten in de nota opgenomen. Juist in een stad waar meer en meer binnenstedelijk gebouwd wordt, is de blijvende aanwezigheid van groen steeds belangrijker. Het is bewezen dat groen een positieve invloed heeft op zowel de fysieke als psychische gezondheid van mensen. GroenLinks blijft er daarom voor pleiten dat de hoeveelheid groen die vanwege (woning)bouw verdwijnt uit een wijk, in diezelfde wijk gecompenseerd wordt. Eventueel in de vorm van daktuinen en/of groene gevels. Een paar aanbevelingen uit onze Nota Groen zijn door de gemeenteraad overgenomen. Zo zullen omgewaaide bomen vervangen worden, komen er meer schooltuinen en natuurspeelplaatsen, en zal er ook meer aandacht worden geschonken aan de jaarlijkse boomplantdag.

Parken

Zaanstad heeft prachtige parken. GroenLinks vindt dat er minder festiviteiten plaats moeten vinden in deze parken. Sommige activiteiten verhogen dan misschien wel de sociale cohesie in de buurt, maar brengen ook ernstige schade toe aan (het groen van) de parken. Wij vinden dat dergelijke evenementen beter plaats kunnen vinden op de daarvoor aangewezen plekken, zoals De Burcht of de Rozengracht.

Bomenbeleid

Bomen zijn niet alleen maar mooi, maar ook uiterst belangrijk. Ze bevorderen de waterberging en biodiversiteit, en ze helpen hittestress tegen te gaan. GroenLinks vindt dat het aantal bomen in Zaanstad minimaal gelijk moet blijven en dat er behalve naar kwantiteit ook naar kwaliteit gekeken moet worden. Wanneer bomen gekapt moeten worden vanwege een ziekte, moet er gekozen worden voor een gevarieerde herplant. Het is belangrijk om te kijken naar de ruimte die bomen hebben om uit te groeien naar volwassenheid. Er moet niet gesnoeid worden vlakbij de stam om beschadiging te voorkomen. Helaas is het aantal monumentale bomen in onze gemeente gering. Wij zullen ons inspannen om het aantal dat er is te behouden. Mede dankzij GroenLinks is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opgenomen dat een boom niet gekapt mag worden als er een aanvraag voor bescherming loopt.

Ecologische hoofdstructuur

Het is belangrijk dat de ecologische infrastructuur niet doorbroken wordt, ook niet wanneer er meer binnenstedelijk gebouwd wordt. Dieren moeten gemakkelijk van het ene naar het andere gebied kunnen lopen, springen of vliegen. Onze ecologische infrastructuur moet aansluiten op de provinciale hoofdstructuur. Mede om dit te waarborgen, zijn wij scherp gekant tegen bouwen in het ‘groen’.

Veenweide brak houden

Onze veenweidegebieden zijn uniek voor Nederland en zelfs voor Europa. Om die gebieden (zoals het Westzijderveld en het Guisveld) in stand te houden, is het essentieel dat het water brak blijft. Om die verbrakking te bevorderen moet er via de sluizen zo weinig mogelijk zoet water instromen. GroenLinks vindt het belangrijk dat hier goede afspraken over gemaakt worden met de waterschappen.

Biodiversiteit

Door klimaatverandering en ander menselijk ingrijpen verdwijnen er veel soorten planten en dieren. Helaas is dat ook het geval in Zaanstad. Denk bijvoorbeeld aan de mus die in de stad steeds minder voorkomt door het verdwijnen van heggen. De verscheidenheid aan flora en fauna is onder andere van groot belang voor onze eigen voedselvoorziening. Wanneer het aantal bijen vermindert, kunnen er minder planten bestoven worden. GroenLinks heeft een motie ingediend om de biodiversiteit te bevorderen. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen. Eens in de vijf jaar wordt de biodiversiteit in Zaanstad op ons verzoek bovendien in kaart gebracht.

Ecoloog

Op dit moment heeft Zaanstad één stadsecoloog. Dat vinden wij erg mager voor een zo uitgestrekte stad. Veel van de werktijd van de ecoloog gaat zitten in juridische aspecten die spelen bij nieuwe ontwikkelingsprojecten. Mag er gebouwd worden? Welke compenserende milieumaatregelen moeten getroffen worden bij bouwprojecten? Er komt erg veel terecht op het bordje van de ecoloog. Wij vinden dat de ecoloog meer opbouwend te werk moet kunnen gaan en de mogelijkheid moet krijgen om meer voorlichting te geven over de natuur in de stad. Op welke manier kan de biodiversiteit bevorderd worden? Hoe moeten we omgaan met exoten? Hoe kan het onderhoud van het openbare groen het beste plaatsvinden? GroenLinks wil dat Zaanstad meer fte’s aan ecologen werft. Zij kunnen een nuttige bijdrage leveren aan een nog mooiere natuurlijke omgeving.

Steenbreek

Zaanstad neemt deel aan de ‘Operatie steenbreek’. Het doel hiervan is om Nederlanders enthousiast te maken om hun tuinen te vergroenen. De afgelopen decennia zijn steeds meer tuinen veranderd in stenen vlakten. Dat is een slechte trend. Groen is in de zomer goed voor verkoeling en in de herfst voor een goede waterhuishouding. Ook voor vogels en andere (huis)dieren is groen onmsbaar om te kunnen overleven in een stadse omgeving. In Zaanstad worden jaarlijks de mooiste (en groenste) tuinen beloond met een prijs. GroenLinks vindt dat er meer actie gewenst is om de verstening van tuinen tegen te gaan. We zijn geen voorstander van een tegeltaks, maar we vinden wel dat er naar andere manieren gezocht moet worden om vergroening te stimuleren. Adviezen geven over het onderhoud, bijvoorbeeld. Een boom of plant cadeau voor vergroeners en tegels gratis laten ophalen. Een campagne over de grote nadelen van de verstening. ‘Stenen eruit, groen erin!’ zo zou het credo moeten zijn.

Tiny Forest

In Zaanstad is in 2015 vlakbij het Darwinpark de eerste tiny forest van Europa aangelegd. Deze ‘kleine wildernis’ is in samenwerking met een tweetal basisscholen aangelegd. Het dichtbegroeide bos bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomenvariatie trekt verschillende soorten insecten en vogels aan. Verder draagt het bos bij aan de waterberging, de biodiversiteit en de luchtkwaliteit van de omgeving. Een ander positief effect is dat veel mensen betrokken zijn bij het onderhoud. In Zaanstad steken meer dan honderd vrijwilligers hun handen uit de mouwen. De komende jaren wordt er gekeken naar de effecten van de kleine wildernis. Als de uitkomsten positief zijn, vindt GroenLinks dat er meer tiny forests moeten worden aangelegd in Zaanstad. Juist op plaatsen midden in de stad.

Grazende schapen

GroenLinks vindt het uitstekend dat een kudde schapen de groenstroken van het Westerwindpad onderhoudt. Jaarlijks worden de schapen naar de kinderboerderij Darwinpark geleid om geschoren te worden. Het is telkens een fantastische belevenis om de kudde blatend door het centrum van Zaandam te zien lopen. Er zijn plannen voor een tweede schaapskudde die de groenstroken in Poelenburg en Zaandam Zuid moet gaan begrazen. Wij juichen deze plannen toe. Het is goed voor het onderhoud van de groenstroken, de biodiversiteit en financieel aantrekkelijk voor de gemeente.

Klimaatadaptie

Door klimaatveranderingen wordt het steeds natter in Nederland. Elk jaar zijn er stortbuien die het riool niet aankan. Daardoor komen straten blank te staan en lopen kelders en tunnels onder. Goede waterberging wordt steeds belangrijker. Dankzij moties van GroenLinks kan er in Zaanstad subsidie worden aangevraagd voor groene daken en/of groene gevels. Dergelijke daken kunnen hittestress tegengaan en helpen bij waterberging. Ook verdere vergroening van de stad helpt bij waterberging. GroenLinks vindt dat de gemeente deze subsidiemogelijkheden veel beter onder de aandacht moet brengen van inwoners. En dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door regelmatig zelf te kiezen voor groene daken en gevels. Sommige steden hebben waterpleinen aangelegd. Deze pleinen zorgen voor een goede waterberging in periodes van overvloedige regenval. Dergelijke maatregelen moeten ook in Zaanstad getroffen worden.

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen