Duurzaam Zaanstad

In andere hoofdstukken is duurzaamheid al regelmatig aan de orde geweest. Voor GroenLinks is het vanzelfsprekend dat verduurzaming op alle beleidsterreinen wordt doorgevoerd. Het is belangrijk om duurzaam te bouwen, zo duurzaam mogelijk te reizen en zo duurzaam mogelijk te eten. Vanwege het grote belang dat wij eraan hechten, wijden we een speciaal hoofdstuk aan duurzaamheid. GroenLinks vindt dat Zaanstad een leidende rol moet spelen bij de verduurzaming. In 2017 is een nieuwe ambitie vastgesteld om in 2030 klimaatneutraal te zijn. GroenLinks vindt dat de gemeente zich hard moet maken om liever nog eerder klimaatneutraal te zijn.

Energieneutraliteit

GroenLinks vindt dat alle nieuwe gebouwen klimaatneutraal moeten zijn. Voor scholen en gebouwen van andere non-profitorganisaties kan de gemeente een fonds oprichten. Uit dit fonds kunnen organisaties tegen geringe kosten geld lenen om te investeren in klimaatneutraliteit. Ook oudere gebouwen kunnen op die manier verduurzaamd worden.

Gasloos

Bijna iedereen is zich ervan bewust dat we in de nabije toekomst van het gas af moeten. Nog steeds wordt echter circa 65% van de woningen gebouwd met een gasaansluiting. En wanneer je van je gasaansluiting af wil, moet je daar zelfs behoorlijk voor betalen (al snel 600 euro). Sinds kort bestaat de mogelijkheid om ‘warmtegebieden’ aan te wijzen. In deze gebieden wordt gewerkt aan een warmtenetwerk en is het toegestaan om woningen zonder gasaansluiting te bouwen. Daarnaast heeft de gemeente steeds meer mogelijkheden gasloze bouw te stimuleren. GroenLinks vindt dat Zaanstad een actieve voortrekkersrol moet spelen en niet moeten wachten op andere overheden.

Hergebruik

Het is heel goed dat er steeds meer grondstoffen hergebruikt worden. GroenLinks vindt het belangrijk dat er bij de sloop van gebouwen wordt bekeken of grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Datzelfde geldt voor gekapt hout. GroenLinks ziet het liefst dat er geen bomen worden gekapt, maar als dat wegens omstandigheden (bijvoorbeeld bomenziekte) toch noodzakelijk is, dan pleiten wij ervoor dat het hout een nieuwe bestemming krijgt. Dankzij onze motie ‘Hergebruik Stadshout’ kan het gebruikt worden om er bijvoorbeeld stadsmeubilair van te vervaardigen. Bij nieuwbouwprojecten kan er bij de bouw rekening worden gehouden dat afvalwater te hergebruiken is.

Afval = grondstof

GroenLinks juicht het ‘omgekeerde inzamelsysteem’ toe. Het afval dat je scheidt wordt bij jouw thuis opgehaald; restafval moet je zelf wegbrengen. Wij denken dat invoering van dit beleid ertoe zal leiden dat er uiteindelijk minder restafval wordt geproduceerd. Het is belangrijk dat er bewonerscoaches blijven die het beleid ondersteunen en uitleggen aan inwoners. Ook is het belangrijk dat het beleid geëvalueerd wordt. Er moet bijvoorbeeld goed gekeken worden naar de afstand die inwoners moeten afleggen met hun restafval. Zeker voor ouderen is het wenselijk dat zij dicht bij hun huis hun restafval weg kunnen brengen. GroenLinks is blij met de repair cafés die inmiddels in alle Zaanse wijken bestaan. Veel kapotte spullen zijn nog gemakkelijk te repareren en kunnen daarna nog vele jaren mee. We moeten kritischer worden over ons consumptie- én vooral ons weggooigedrag. Er ontstaan steeds meer initiatieven rondom verduurzaming. Verenigingen van eigenaren schaffen zonnepanelen aan, ondernemersorganisaties verduurzamen hun bedrijventerrein. GroenLinks vindt het essentieel dat de gemeente dergelijke initiatieven stimuleert en zo nodig ondersteunt. In het volgende hoofdstuk zoomen wij verder in op duurzaamheid.

Ja/ja-stickers

Misschien nog belangrijker dan hergebruiken, is het verminderen van de afvalstroom. Huishoudens in Nederland ontvangen jaarlijks gemiddeld 35 kilo ongevraagd reclamepapier. Een groot deel van dit papier verdwijnt in de bak met restafval en wordt vervolgens verbrand. De afgelopen periode heeft GroenLinks twee keer een motie ingediend om de stroom reclamefolders in te dammen. Wij zijn er voor dat de standaardsituatie ja/nee wordt: huishoudens ontvangen dan nog wel de lokale kranten, maar niet meer de ongeadresseerde reclamefolders. Wanneer je hier wél interesse in hebt, dan kun je een ja/ja-sticker op je deur aanbrengen of de folders digitaal opvragen. GroenLinks denkt dat deze maatregel de afvalstroom enorm kan reduceren. Ook in de komende raadsperiode zullen we ons hier sterk voor blijven maken.

Delen

Wij denken dat er in de samenleving steeds meer ‘gedeeld bezit’ zal zijn. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de groeiende populariteit van de deelauto. Veel (met name jonge) mensen in de stadscentra willen geen eigen auto hebben. Zij zien de voordelen van het delen van bezit: het bespaart geld op gebruik en onderhoud. Het bespaart je de ergernis van het zoeken naar een parkeerplek, het geeft je de vrijheid om te kiezen voor een andere manier van reizen. De trend om zaken te delen, wordt nog verder gestimuleerd door technologische ontwikkelingen. Op internet kan én wordt vrijwel alles gedeeld. Ideeën, muziek, films en tv-series, boeken, games, informatie. Een van de gevolgen van deze trend is dat je diverse zaken niet meer ‘materieel’ in huis hoeft te halen. Je kunt het materiaal via diverse (betaalde) kanalen ook ‘gedeeld’ in je bezit krijgen. GroenLinks staat positief tegenover deze vormen van delen.

Zonnepanelen

Zonnepanelen leveren steeds meer op. Het is goed dat er grootschalige acties zijn die bewoners stimuleren om te investeren in zonne-energie. GroenLinks vindt dat (non-profit)organisaties gestimuleerd moeten worden om mee te doen. Veel gebouwen hebben grote daken die uiterst geschikt zijn voor zonnepanelen. Een lichtend voorbeeld is het gebouw van verzorgingstehuis Pennemes dat vol ligt met vele tientallen zonnepanelen. Het is eigenlijk verbijsterend dat er nog steeds nieuwbouwwoningen worden gebouwd zonder zonnepanelen. GroenLinks vindt dat de gemeente ontwikkelaars moet stimuleren – en zo nodig moet verplichten – om altijd zonnepanelen te gebruiken bij nieuwe projecten.

Windmolens

Zonnepanelen zijn populair, datzelfde kan helaas niet worden gezegd van windmolens. Terwijl windenergie een van de meest duurzame vormen van energie is! Eén windmolen kan algauw voldoende energie opleveren voor drie- tot vierduizend huishoudens. GroenLinks vindt dat er windmolens geplaatst moeten worden in het Noordzeekanaalgebied. Ook vinden we dat onderzocht moet worden of kleinere modellen gebruikt kunnen worden bij nieuwbouw. Zaanstad kan een proeftuin zijn voor innovaties op het gebied van duurzaamheid. Bedrijventerrein HoogTij is uitstekend geschikt om innoverende duurzaamheidsbedrijven onderdak te bieden.

Voorbeeldfunctie gemeente

De gemeentelijke organisatie heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Er zijn al jarenlang plannen voor zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis, maar op het moment dat we dit schrijven ligt er nog geen enkel exemplaar op het gemeentehuis. Ook het wagenpark van de gemeente moet energiezuiniger worden gemaakt. Er zijn elektrisch scooters en elektrische auto’s, maar de aantallen zijn beperkt. GroenLinks vindt dat op termijn alle vervoersmiddelen van de gemeente elektrisch moeten zijn. Elektrisch vervoer is zeer geschikt voor stedelijke mobiliteit. Dit kan bevorderd worden door bijvoorbeeld elektrische auto’s gratis te laten parkeren. Ook het aantal laadpalen moet nog verder worden uitgebreid.

Gemeentelijke Energiecoöperatie

De gemeente wil onder de naam 075Groen een soort platform oprichten voor gebruikers en aanbieders van groene energie. GroenLinks vindt het goed dat de gemeente zich actief bezighoudt met het opwekken en aanbieden van groene energie. Dat mag de komende jaren uitgebreid worden en leiden tot een gemeentelijke energiecoöperatie.

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022.

Onze plannen