Bereikbaar Zaanstad

Zaanstad groeit. Het is de verwachting dat er de komende decennia vijftien- tot twintigduizend woningen bij worden gebouwd. Zaanstad is nu goed bereikbaar. Zes treinstations, snel- en provinciale wegen rondom en door de stad, en (snelle) fietsverbindingen naar Amsterdam, Castricum en Purmerend. Wanneer de stad groeit, moet de bereikbaarheid van de stad gewaarborgd blijven. De provincie besteedt het leeuwendeel van haar begroting aan infrastructuur voor auto’s, wij verleggen de focus liever naar andere vervoersmogelijkheden.

Openbaar Vervoer

Veel (spits)treinen zitten zo vol in de spits dat een zitplaats een utopie is. GroenLinks is vóór meer treinen, langere treinen, meer op tijd rijdende treinen en minder uitval van treinen. In de Amsterdamse woningbouwplannen is er sprake van een metroverbinding naar de Achtersluispolder, het Hembrugterrein en Zaandam CS. Wij zijn voor dergelijke verbeterde OV-verbindingen. Ook een doortrekking vanaf de Isolatorweg is het onderzoeken waard. Een efficiënt werkend metronetwerk maakt autorijden overbodig. Ook het aantal nachttreinen moet verhoogd worden. De NS bepaalt de dienstregeling, maar GroenLinks vindt dat de gemeente erop aan moet dringen dat er ook een nachtdienstregeling komt. De NS verzorgt ook de mogelijkheid om OV-fietsen te verhuren. Dat is in Zaanstad helaas lang niet altijd mogelijk. Wij vinden dat de gemeente er bij de NS op aan moet dringen de voorzieningen voor OV-fietsen uit te breiden zodat mensen er de gehele week (liefst 24/7) van gebruik kunnen maken.

Spoorse doorsnijdingen

De treinverbinding snijdt dwars door de gemeente heen. Het deelt de stad letterlijk in tweeën. Sommige spoorwegovergangen zorgen voor (veel) oponthoud en overlast. Met name bij de Guisweg stokt het verkeer regelmatig. Wanneer de treinen in de toekomst vaker gaan rijden, dan kan dit voor nog grotere problemen zorgen. GroenLinks vindt dat de gemeente zeer actief moet lobbyen bij de Vervoersregio, de Provincie en de Rijksoverheid om financiën bij elkaar te krijgen om hier iets aan te doen. Ook de NS en het bedrijfsleven moeten gevraagd worden om bij te dragen aan een oplossing van de ‘spoorse doorsnijdingen’. We zijn blij dat er binnenkort wordt begonnen met de bouw van de spoorwegoverbouwing boven station Zaandam. Dit zal een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan het station en de fiets- en wandelverbinding tussen het centrum van Zaandam en Westerwatering.

Fietsverkeer

Het gebruik van de fiets moet gestimuleerd worden. Fietsen is niet schadelijk voor de luchtkwaliteit. Het is bovendien goed voor de gezondheid en het gebruik vergt relatief weinig openbare ruimte. Wij pleiten voor betere fietsverbindingen. De aansluiting met Amsterdam is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar kan nog beter. Fietsers mogen bevoordeeld worden bij slecht verkeer (stoplichten met regensensoren) en het aantal parkeervoorzieningen voor fietsen moet omhoog. Onder andere bij alle treinstations moeten uitstekende parkeervoorzieningen komen. De bewegwijzering voor fietsers moet verbeterd worden. Er moet betere bebording komen naar parkeervoorzieningen voor fietsers. Een hogere (spits)frequentie van de Hembrugpont kan bevorderen dat forenzen vaker de fiets kiezen om naar Amsterdam te gaan. Door voor rood asfalt te kiezen én betere zijbelijning toe te passen, worden fietspaden een stuk veiliger. Overbodige paaltjes moeten worden verwijderd.

Veiligheid (langzaam verkeer)

Het is zeer belangrijk dat fietsverbindingen veilig zijn. GroenLinks is een voorstander van fietsstraten en liefst zoveel mogelijk gescheiden rijbanen. In sommige gevallen is het wenselijk om scooters en snelle fietsen (speed pedelecs) van het fietspad te weren. De afgelopen periode werden fietsers regelmatig vergeten bij wegwerkzaamheden. Er waren dan geen goede alternatieve routes voor fietsers of de omleidingen werden slecht aangegeven. Meermaals hebben wij dat aan de orde gesteld in de gemeenteraad. We zijn voor een meldpunt waar fietsers hun klachten kwijt kunnen over slechte, onveilige routes. Er moet extra aandacht zijn voor de routes die scholieren vaak nemen. Ook op en rond basisscholen kan er nog veel aan de veiligheid worden gedaan. Schoolbesturen moeten stimuleren dat kinderen lopend of per fiets naar school komen of worden gebracht. Wanneer ouders toch voor de auto kiezen, moeten er handige (en veilige!) ‘kus- en zwaaiplekken’ worden ingericht waar kinderen veilig afgezet kunnen worden.

Voorlichting over veiligheid

Senioren zijn tot op steeds hogere leeftijd verkeersdeelnemer. Helaas zijn zij de laatste tijd ook steeds vaker verkeersslachtoffer. Het is belangrijk om maatregelen te treffen om het aantal ongevallen onder oudere verkeersdeelnemers te verlagen. Dat kunnen aanpassingen zijn aan de infrastructuur, technische systemen in of aan het voertuig én door voorlichting te geven aan de ouderen en andere verkeersdeelnemers. Samen met ouderenorganisaties kan de gemeente voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over verkeersveiligheid. Daarnaast kunnen er cursussen worden aangeboden voor veilig gebruik van scootmobiel en e-bike. Ook aan scholieren moet voorlichting worden gegeven. Bijvoorbeeld over het gevaar van bellen en appen tijdens het fietsen. Daarnaast moet het belang van fietsverlichting (“Laat je zien!”) onder jonge verkeersdeelnemers benadrukt worden.

We hebben de wethouder regelmatig opgeroepen onveilige verkeerssituaties (voor fietsers en voetgangers) op te lossen. Soms werd er geluisterd. Nadat wij actualiteitsvragen stelden, werd de situatie aan de Provincialeweg aangepast en veiliger gemaakt voor langzame verkeersdeelnemers. Ook de Vaartbrug in Krommenie is, mede naar aanleiding van vragen die wij stelden, veiliger gemaakt voor fietsers. Vaak wordt er helaas minder goed geluisterd. We hebben al meerdere keren tevergeefs gevraagd om de Rondweg in Westerkoog veiliger te maken. Hetzelfde geldt voor de Westzijde in Zaandam, Zuideinde/J.J. Allanstraat in Westzaan, de Vlusch in Krommenie en de Westzanerdijk.

Fietscoördinator

Om het fietsgebruik te stimuleren, zijn wij voor het (opnieuw) aanstellen van een fietscoördinator. Deze coördinator krijgt de taak om het fietsgebruik in Zaanstad te stimuleren. De coördinator let erop dat fietsroutes goed en veilig zijn. Ook let hij/zij erop dat (parkeer)fietsvoorzieningen op orde zijn. De coördinator start voorlichtingscampagnes onder jongeren om (veilig) fietsgebruik te promoten. Een motie die wij hiervoor in 2017 indienden, kreeg helaas geen meerderheid. Veel andere partijen geven de voorkeur aan andere vervoersmiddelen.

Autoluw winkelgebied

Op dit moment zijn de Beatrixbrug en de Czaar Peterstraat (vanaf de Wilhelminabrug) tussen 12.00 en 18.00 uur (en donderdag tot 21.00 uur) afgesloten voor auto’s. Deze maatregel maakt winkelen een stuk aantrekkelijker. De lucht is gezonder en er is minder overlast van gemotoriseerd verkeer. GroenLinks vindt dat de afsluiting al in de ochtenduren mag starten.

Groene-fietsenplan

In de jaren zestig van de vorige eeuw kwam Provo in Amsterdam met het ‘Wittefietsenplan’. Witgeschilderde fietsen werden gebruikt en vervolgens achtergelaten voor volgende gebruikers. De fietsen waren niemands bezit en konden gebruikt worden door iedereen. Dit idee is nog steeds heel sterk. Je ziet in diverse wereldsteden dat een vergelijkbaar systeem inmiddels is ontwikkeld. In Parijs, bijvoorbeeld, kun je fietsen huren en vervolgens elders in de stad weer achterlaten in een vaste stalling. Zoiets lijkt ons ook voor Zaanstad een goed idee. Laten we de fietsen een Zaanse groene kleur geven en verspreiden door heel Zaanstad. Dát kan het schone, gezonde fietsgebruik een extra stimulans geven! Bij een dergelijk systeem moeten Zaanse fietsenbouwers en fietsenwinkels nauw betrokken worden.

Vervoer over water

Vervoer over water dient meer gestimuleerd worden. Het is een relatief schone manier van transport. Zeker wanneer er voldoende walstroom wordt aangeboden en wanneer het elektrisch varen bevorderd wordt. Ook de toeristische boten (de Zaanboot en de Zaanhopper) moeten meer onder de aandacht worden gebracht. Op dit moment weten weinig mensen dat deze boten bestaan. Dat komt onder andere doordat de gemeente de informatie bijzonder slecht communiceert. Hopelijk lukt het de komende jaren om hier een positieve ontwikkeling in te krijgen.

Terugdringen vervuilend vervoer

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente ‘schoon’ vervoer zo veel mogelijk stimuleert. Auto’s, scooters en bussen kunnen prima elektrisch aangedreven worden. Net als andere steden kan Zaanstad maatregelen treffen om de grootse vervuilers te weren. Daarbij kan het gaan om de meest vervuilende brommers en scooters. Ook kan gekeken worden naar het instellen van een milieuzone (bijvoorbeeld in Krommenie, als alternatief voor de doortrekking van de A8-A9). In andere steden (Utrecht, Rotterdam) hebben milieuzones zeer positieve effecten op de luchtkwaliteit. Zaanstad moet veel strenger kijken naar de milieu- en luchtkwaliteitsnormen. Liefst houden wij de normen aan van de Wereldgezondheidsorganisatie – die strenger zijn dan de Europese normen. Jaarlijks overlijden duizenden mensen in Nederland ten gevolge van de slechte luchtkwaliteit. De overheid moet actiever handelen op dit gebied.

Asfalt

Zoals gezegd: de provincie besteedt het leeuwendeel van haar begroting aan infrastructuur voor auto’s. Uit onderzoek blijkt steeds vaker dat nieuw asfalt vooral een verkeers-aantrekkende werking heeft. Het zorgt ervoor dat mensen nog vaker voor de auto kiezen in plaats van voor een alternatieve vervoersvorm. De peperdure aanleg van nieuw asfalt levert vaak hooguit enkele minuten tijdwinst op. En door de toename van het verkeer zijn de negatieve gevolgen (meer geluid-, geur- en CO2-overlast) veel ingrijpender. GroenLinks vindt dat eventuele asfaltuitbreidingen altijd integraal bekeken moeten worden. Doortrekking van een weg, levert vaak overlast op in andere wijken. Daarom investeren wij liever in alternatieve oplossingen.

Het onderzoek naar de doortrekking van de A8-A9 heeft voor voorstanders verrassende resultaten opgeleverd. De tijdwinst van een eventuele doortrekking is verwaarloosbaar. De milieuwinst (en verbetering van het leefmilieu) blijkt in alle varianten minimaal. Mede omdat extra asfalt meer verkeer aantrekt en het de milieuoverlast hooguit verplaatst. Mensen in bijvoorbeeld ’t Kalf, Koog aan de Zaan en Zaandam Zuid zullen de dupe worden van een eventuele doortrekking van de A8. Ze krijgen te maken met drukkere wegen en bijkomende (milieu)overlast. De kosten van een doortrekking (in veel prognoses is nu al sprake van minimaal 500 miljoen euro!) rijzen bovendien de pan uit. GroenLinks vindt dat je dit geld veel beter in alternatieve vervoersmogelijkheden kunt steken. Tussen Krommenie en Uitgeest kan bijvoorbeeld een transferium worden gebouwd. Daarnaast moet er fors extra worden geïnvesteerd in het Openbaar Vervoer. Vanaf het transferium kunnen reizigers dan met goed aansluitend openbaar vervoer naar alle delen van de regio verder reizen.

Schiphol

GroenLinks is tegen een ongebreidelde groei van Schiphol in het gebruik van vliegverkeer en van luchthaven Schiphol. Hierbij sluit GroenLinks aan bij initiatieven van maatschappelijke organisaties. Groei leidt tot meer geluidsoverlast en uitstoot van (ultra)fijnstof. Er kan beter worden geïnvesteerd in alternatieven, zoals het uitwijken naar andere luchthavens, onderzoek naar een luchthaven op zee en meer hoge snelheidstreinen voor reizen binnen Europa. Zaanstad moet zich daar in de Omgevingsraad Schiphol sterk voor maken.

Verandering begint hier

Lees ons verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Onze plannen